Page 1205 - Biblia Català TBS
P. 1205

1Pau, servent de Jesu-Crist, cri- dat com a apòstol, separat per a l’evangeli de Déu,
2 que ell havia promès abans en les santes Escriptures per mitjà dels seus profetes,
3 concernent el seu Fill, que esde- vingué del llinatge de David segons la carn,
4 declarat Fill de Déu en poder, segons l’Esperit de santedat, per la resurrecció dels morts: Jesu-Crist Senyor nostre.
5 Per ell hem rebut la gràcia i l’apostolat per a l’obediència de la fe en tots els gentils, per causa del seu Nom,
6 entre els quals també hi sou vosal- tres, cridats de Jesu-Crist.
7 A tots els qui sou a Roma, esti- mats de Déu, cridats com a sants: gràcia i pau a vosaltres de part de Déu, el nostre Pare, i del Senyor Jesu-Crist.
8 Primer, dono gràcies al meu Déu per mitjà de Jesu-Crist per tots vosal- tres, perquè la vostra fe es proclama en tot el món.
9 Perquè Déu, a qui serveixo amb el meu esperit en l’evangeli del seu Fill, m’és testimoni que incessant- ment faig memòria de vosaltres,
10 i sempre demano en les meves pregàries que, si pot ser, ara per  , en la voluntat de Déu, aconsegueixi de venir a vosaltres;
11 perquè anhelo de veure-us a   de compartir amb vosaltres algun do espiritual per tal que sigueu en- fortits:
12 és a dir, per encoratjar-me junta- ment amb vosaltres, per la fe mútua, vostra i meva.
13 No vull que ignoreu, germans, que moltes vegades m’he proposat de venir a vosaltres, però  ns ara m’ha estat impedit, per obtenir també entre vosaltres algun fruit, com també entre els altres gentils.
14 Sóc deutor tant als grecs com als bàrbars, als savis com als ignorants. 15 Així, doncs, per part meva, estic ben disposat per anunciar-vos l’evangeli també a vosaltres, els qui sou a Roma.
16 Perquè no m’avergonyeixo de l’evangeli de Crist, perquè és poder de Déu per a salvació de tot aquell qui creu, del jueu primer i també del grec.
17 Perquè en ell es revela la justícia deDéu,desdelafeperalafe,tal com està escrit: El just viurà per la fe.
18 Perquè la ira de Déu es revela des del cel contra tota impietat i injustícia dels homes, que detenen la veritat amb injustícia.
19 Ja que allò que es coneix de Déu els és manifest, perquè Déu els ho ha manifestat.
20 Perquè les coses invisibles d’ell, el seu poder etern i la seva divinitat, són clarament visibles des de la crea- ció del món i es comprenen a través de les coses creades, a   que siguin inexcusables.
21 Perquè tot i havent conegut Déu, no el glori caren com a Déu i no li
Epístola de l’Apòstol Pau als Romans
1:1 1Co 1:1; Ga 1:15, 16 1:3 Mt 1:6-16 1:7 1Co 1:2 1:13 Ft 19:21; 23:11 1:17 Ha 2:4
1197


   1203   1204   1205   1206   1207