Page 1209 - Biblia Català TBS
P. 1209

12 i pare també dels circumcisos, d’aquells que no solament són de la circumcisió, sinó que també caminen en els passos de la fe que tenia el nostre pare Abraham quan era incir- cumcís.
13 Perquè la promesa feta a Abraham o a la seva descendència, que ell seria l’hereu del món, no va ser feta per mitjà de la llei, sinó per mitjà de la justícia que és per la fe.
14 Perquè si els hereus són els de la llei, la fe és inútil i la promesa resta invalidada,
15 ja que la llei produeix la ira; per- quèonnohihalleitampocnohiha transgressió.
16 Pertant,ésperlafe,a que sigui segons la gràcia, per tal que la promesa sigui segura per a tota la descendència, no només per a la que és de la llei, sinó també per a la que és de la fe d’Abraham, que és pare de tots nosaltres;
17 –com està escrit: T’he posat com a pare de moltes nacions–, davant de Déu, en qui va creure, que dóna vida als morts i anomena les coses que no són com si fossin.
18 Contra tota esperança, ell va creure amb esperança, per esdevenir pare de moltes nacions, segons el que se li havia dit: Així serà la teva descendència.
19 Inoesvaafeblirenlafe,niva considerar el seu propi cos, ja esmortit perquè tenia prop de cent anys, ni l’esmortiment de la matriu de Sara.
20 I no dubtà amb incredulitat de la promesa de Déu, sinó que fou enfor- tit en la fe i va donar glòria a Déu, 21 plenament convençut que el que ell ha promès, també és poderós per complir-ho.
22 I per això li va ser comptat com a justícia.
23 Però no sols per causa d’ell va ser escrit: Li fou comptat,
4:13, 14 Ga 3:18, 29 4:16 Ga 3:7 4:17 Gn 17:5 5:3 Jm 1:2, 12
Romans 4, 5
24 sinó també per a nosaltres a qui ens ha de ser comptat, als qui creuen en aquell que ressuscità Jesús, el nostre Senyor, d’entre els morts,
25 el qual va ser lliurat per causa de les nostres ofenses i fou ressuscitat per a la nostra justi cació.
5
Senyor Jesu-Crist,
2 per qui també hem rebut l’accés per la fe en aquesta gràcia en què estem ferms, i ens gloriem en l’esperança de la glòria de Déu.
3 I no només això, sinó que també ens gloriem en les tribulacions, sa- bent que la tribulació produeix per- severança;
4 la perseverança, caràcter provat; el caràcter provat, esperança;
5 i l’esperança no avergonyeix, per- què l’amor de Déu s’ha vessat en els nostres cors per l’Esperit Sant que ens va ser donat.
6 Perquè Crist, quan nosaltres enca- ra érem febles, en el temps determi- nat, va morir pels impius.
7 Perquè difícilment algú moriria per un just, encara que algú potser gosaria morir per un de bo;
8 però Déu demostra el seu amor per nosaltres en el fet que, essent nosaltres encara pecadors, Crist va morir per nosaltres.
9 Molt més ara, doncs, havent estat justi cats per la seva sang, serem salvats per ell de la ira.
10 Perquè si essent enemics, vam ser reconciliats amb Déu per la mort del seu Fill, molt més encara, des- prés d’haver estat reconciliats, serem salvats per la seva vida.
11 I no sols això, sinó que també ens gloriem en Déu pel nostre Senyor Jesu-Crist, a través del qual ara hem rebut la reconciliació.
4:18 Gn 15:5 4:19 He 11:11 4:22 Gn 15:6 1201
Justi cats, doncs, per la fe, tenim
pau amb Déu per mitjà del nostre


   1207   1208   1209   1210   1211