Page 121 - Biblia Català TBS
P. 121

34 I el núvol cobrí la tenda de la reunió, i la glòria de Jahveh omplí el tabernacle.
35 I Moisès no pogué entrar a la tenda de la reunió perquè el núvol s’hi estava a sobre, i la glòria de Jahveh omplia el taber- nacle.
36 I en totes les seves jornades, els  lls d’Israel marxaven quan el
40:38 Is 4:5
Èxode 40
núvol s’enlairava damunt del taber- nacle.
37 Però si el núvol no s’enlairava, ells no marxaven,  ns al dia que s’enlairava.
38 Perquè el núvol de Jahveh era damunt del tabernacle de dia, i de nit hi havia en ell un foc a la vista de tota la casa d’Israel, en totes les seves jornades.
113


   119   120   121   122   123