Page 1214 - Biblia Català TBS
P. 1214

Romans 9
3 Perquè jo mateix hagués volgut ser maleït del Crist en favor dels meus germans, parents meus segons la carn, 4 que són israelites, dels quals són l’adopció, la glòria, els pactes, la promulgació de la llei, el culte i les promeses;
5 dels quals són els patriarques i dels quals prové el Crist segons la carn, que és per damunt de tots, Déu beneït pels segles, amén.
6 Però no és pas que la paraula de Déu hagi fallat. Perquè no tots els qui són d’Israel, són Israel;
7 ni tots són  lls pel fet de ser lli- natge d’Abraham, sinó que: En Isaac serà anomenat el teu llinatge.
8 Ésadir,nosónels llsdelacarn els qui són  lls de Déu, sinó que són els  lls de la promesa els qui són comptats com a llinatge.
9 Perquè la paraula de la promesa és aquesta: Per aquest temps vindré, i Sara tindrà un  ll.
10 I no només això, sinó que també Rebeca va concebre d’un sol home, d’Isaac el nostre pare.
11 Perquè quan encara no havien nascut, ni havien fet res de bo ni de dolent, a   que el propòsit de Déu romangués segons l’elecció, que no prové de les obres sinó d’aquell que crida,
12 selivadiraella:Elmésgran servirà el més petit.
13 Com està escrit: Vaig estimar Jacob i vaig odiar Esaú.
14 Què direm, doncs? ¿Potser hi ha injustícia amb Déu? De cap manera. 15 Perquè diu a Moisès: Tindré mi- sericòrdia de qui jo tingui misericòr- dia, i em compadiré de qui jo em compadeixi.
16 Per tant, doncs, no és del qui vol ni del qui corre, sinó de Déu que té misericòrdia.
9:5 Mt 1:1-16 9:7 Gn 21:12 9:17 Ex 9:16 9:25 Os 2:23
17 Perquè l’Escriptura diu al Faraó: Per això mateix et vaig aixecar, per mostrar en tu el meu poder, i a   que el meu Nom sigui proclamat en tota la terra.
18 Per tant, de qui vol té misericòr- dia, i a qui vol endureix.
19 Em diràs, doncs: ¿Per què blasma encara? Perquè, ¿qui ha pogut resis- tir la seva voluntat?
20 Al contrari, oh home: qui ets tu que repliques contra Déu? ¿Dirà pot- ser la terrissa al qui l’ha format: Per què m’has fet així?
21 ¿O és que el terrisser no té po- testat sobre el fang, per fer de la mateixa massa de fang un vas per a honra i un altre per a deshonra?
22 ¿I què si Déu, volent mostrar la seva ira i fer conèixer el seu poder, ha suportat amb molta longanimitat els vasos d’ira preparats per a perdi- ció,
23 i per fer conèixer la riquesa de la seva glòria sobre els vasos de misericòrdia que havia preparat des d’abans per a la glòria?
24 És a dir, nosaltres, que ell també va cridar no sols d’entre els jueus, sinó també d’entre els gentils.
25 Com també diu en Osees: Anomenaré poble meu el que no era poble meu, i estimada, la que no era estimada.
26 I s’esdevindrà que en el lloc on els fou dit: Vosaltres no sou poble meu, allà seran anomenats  lls del Déu vivent.
27 Isaïes també clama sobre Israel: Encara que el nombre dels  lls d’Israel fos com la sorra del mar, la resta serà salvada.
28 Perquè el Senyor compleix i apressa una sentència justa, perquè executarà aviat una sentència sobre la terra.
29 I com havia predit Isaïes: Si el Senyor dels exèrcits no ens hagués deixat descendència, hauríem esde-
1206
9:12 Gn 25 9:13 Ml 1:2-3 9:15 Ex 33:19
9:9 Gn 18:10,14
9:26 Os 1:10 9:27 Is 10:22-23 9:29 Is 1:9


   1212   1213   1214   1215   1216