Page 1215 - Biblia Català TBS
P. 1215

vingut com Sodoma i seríem sem- blants a Gomorra.
30 Què direm, doncs? Que els gen- tils que no anaven darrere la justícia van aconseguir la justícia, la justícia que prové de la fe;
31 en canvi Israel, que anava darre- re una llei de justícia, no ha arribat a una llei de justícia.
32 Per què? Perquè no va ser per la fe, sinó com per les obres de la llei. Perquè van ensopegar en la pedra d’ensopec,
33 tal com està escrit: Heus aquí, poso a Sió una pedra d’ensopec i una roca d’entrebanc, i tot el qui creu en ell no serà avergonyit.
Romans 9, 10, 11
el teu cor que Déu el va ressuscitar d’entre els morts, seràs salvat;
10 perquè amb el cor es creu per a justícia i amb la boca es confessa per a salvació.
11 Perquè l’Escriptura diu: Tot el qui creu en ell no serà avergonyit. 12 Perquè no hi ha diferència entre jueu i grec: ja que el mateix Senyor és el Senyor de tots, ric envers tots els qui l’invoquen;
13 perquè tot aquell que invoqui el Nom del Senyor serà salvat.
14 Però, com invocaran aquell en qui no han cregut? ¿I com creuran aquell de qui no han sentit parlar? ¿I com en sentiran parlar sense algú que prediqui?
15 ¿I com predicaran si no han estat enviats? Tal com està escrit: Que pre- ciosos són els peus dels qui anuncien l’evangeli de la pau, dels qui anuncien l’evangeli de les bones coses!
16 Però no tots han obeït l’evangeli. Perquè Isaïes diu: Senyor, qui ha cregut el nostre missatge?
17 Per tant, la fe ve d’escoltar, i l’escoltar per la paraula de Déu.
18 Però dic: És que no ho han sentit, potser? És clar que sí: Llur veu va sortir per tota la terra, i les seves paraules  ns als límits del món.
19 Però dic: És que Israel no ho ha sabut? Primer, Moisès diu: Jo us faré engelosir dels qui no són poble, us pro- vocaré a la ira amb un poble insensat. 20 I audaçment Isaïes diu: Em van trobar els qui no em cercaven, em vaig manifestar als qui no pregunta- ven per mi.
21 Però diu a Israel: Tot el dia vaig estendre les meves mans vers un poble desobedient i contradictor.
del meu cor i la meva pregària 10
Germans, certament el desig
a Déu per Israel és per a salvació.
2 Perquè dono testimoni que ells tenen zel de Déu, però no d’acord al coneixement.
3 Perquè ignorant la justícia de Déu, han cercat d’establir la seva pròpia justícia, i no s’han sotmès a la justícia de Déu.
4 PerquèCristésel delalleipera la justícia de tot aquell qui creu.
5 Ja que Moisès escriu referent a la justícia que és per la llei: L’home que faci aquestes coses viurà per elles.
6 Però la justícia que és per la fe diu així: No diguis en el teu cor: Qui pu- jarà al cel? és a dir, per fer-ne baixar Crist.
7 O bé: Qui baixarà a l’abisme? és a dir, per fer-ne pujar Crist d’entre els morts.
8 Però, què diu? A prop teu és la paraula, en la teva boca i en el teu cor, és a dir, la paraula de la fe que prediquem.
9 Perquè si confesses amb la teva boca Jesús com a Senyor i creus en
9:33 Is 8:14; 28:16 10:5 Lv 18:5 10:11 Is 28:16 10:13 Joel 2:32 10:19 Dt 32:21 10:20 Is 65:1
11
manera! Perquè jo també sóc israelita,
Dic, doncs: És que Déu ha
rebutjat el seu poble? De cap
10:7 Dt 30:13 10:8 Dt 30:14
10:6 Dt 30:12
10:15 Is 52:7; Na 1:15 10:16 Is 53:1 10:18 Ps 19:4
10:21 Is 65:2
1207


   1213   1214   1215   1216   1217