Page 1222 - Biblia Català TBS
P. 1222

Primera Epístola de l’Apòstol Pau als Corintis
1Pau, cridat com a apòstol de Jesu- Crist, per voluntat de Déu, i el germà Sòstenes,
2 a l’església de Déu que és a Corint, als santi cats en Crist-Jesús, cridats com a sants, amb tots els qui en tot lloc invoquen el Nom del nostre Senyor Jesu-Crist, Senyor d’ells i nostre:
3 Gràcia a vosaltres i pau de part de Déu, Pare nostre, i del Senyor Jesu- Crist.
4 Dono gràcies sempre al meu Déu per vosaltres, per la gràcia de Déu que us ha estat donada en Crist- Jesús,
5 perquè en ell heu estat enriquits en tot, en tota paraula i en tot conei- xement,
6 en la mesura que el testimoni del Crist s’ha afermat en vosaltres,
7 de manera que no us manca cap do, mentre espereu la manifestació del nostre Senyor Jesu-Crist.
8 Ell també us mantindrà ferms  ns a la  , irreprensibles en el dia del nostre Senyor Jesu-Crist.
9 Fidel és Déu, per qui heu estat cridats a la comunió amb el seu Fill Jesu-Crist, Senyor nostre.
10 Us exhorto, germans, pel Nom del nostre Senyor Jesu-Crist, que digueu tots el mateix i que no hi hagi divisions entre vosaltres, sinó que estigueu ben units en la matei- xa manera de pensar i en el mateix parer.
11 Perquè m’ha estat comunicat re- ferent a vosaltres, germans meus,
1:1 Ft 18:17 1:12 Ft 18:24 1:14 Ft 18:8; 19:29 1214
pels de la casa de Cloe, que hi ha baralles entre vosaltres.
12 Amb això vull dir que cadascun de vosaltres diu: Jo sóc de Pau; o: Jo d’Apol·los, o: Jo de Quefes, o: Jo de Crist.
13 ¿És que el Crist està dividit? ¿Va ser potser Pau cruci cat per vosal- tres, o fóreu batejats en el nom de Pau?
14 Dono gràcies a Déu que no he batejat ningú de vosaltres llevat de Crisp i Caius,
15 perquè ningú no digui que vaig batejar en el meu nom.
16 També vaig batejar la casa d’Estefanàs; a part d’ells, no sé que hagi batejat ningú més.
17 Perquè Crist no m’envià a bate- jar, sinó a predicar l’evangeli, no pas amb saviesa de paraula, a   que no sigui feta vana la creu de Crist.
18 Perquè la paraula de la creu és una neciesa per als qui es perden, però per als qui se salven, nosaltres, és poder de Déu.
19 Perquè està escrit: Destruiré la saviesa dels savis, i rebutjaré la intel·ligència dels intel·ligents.
20 On és el savi? On és l’escriba? On és el discutidor d’aquest segle? Déu, ¿no ha fet tornar neciesa la saviesa d’aquest món?
21 Perquè, com que en la saviesa de Déu el món, per mitjà de la saviesa, no va conèixer Déu, va plaure a Déu de salvar els creients per mitjà de la neciesa de la predicació.
22 Perquè els jueus demanen un senyal, i els grecs cerquen saviesa,
1:16 1Co 16:15 1:19-20 Is 29:14; 44:25


   1220   1221   1222   1223   1224