Page 1223 - Biblia Català TBS
P. 1223

23 però nosaltres prediquem Crist cruci cat, entrebanc per als jueus i neciesa per als grecs;
24 però per als cridats, tant jueus com grecs, Crist és el poder de Déu i la saviesa de Déu.
25 Perquè allò neci de Déu és més savi que els homes, i allò feble de Déu és més poderós que els homes.
26 Mireu, doncs, la vostra vocació, germans, com no hi ha gaires savis segons la carn, ni gaires poderosos, ni gaires nobles:
27 sinó que Déu va elegir les coses nècies del món per avergonyir els savis, i Déu va elegir les coses febles del món per avergonyir les fortes;
28 i Déu va elegir les coses vils i menyspreables del món, i les coses que no són, per desfer les que són, 29a quecapcarnnopugui gloriar-se davant d’ell.
30 És per ell que vosaltres sou en Crist-Jesús, el qual ha esdevingut per a nosaltres saviesa de Déu i jus- tícia i santi cació i redempció:
31 a   que, com està escrit: El qui es gloria, que es gloriï en el Senyor.
2I jo, germans, quan vaig venir a vosaltres, no vaig venir amb supe- rioritat de llenguatge o de saviesa, en anunciar-vos el testimoniatge de Déu.
2 Perquè vaig decidir de no saber res més entre vosaltres sinó Jesu- Crist, i aquest cruci cat.
3 I vaig venir a vosaltres amb feblesa i amb temor i amb gran tremolor;
4 i el meu llenguatge i la meva pre- dicació no va ser en paraules persua- sives de saviesa humana, sinó en demostració de l’Esperit i de poder,
5 a   que la vostra fe no estigui en la saviesa dels homes, sinó en el poder de Déu.
6 De saviesa, amb tot, en parlem entre els perfectes, però no pas la sa-
1 Corintis 1, 2, 3
viesa d’aquest segle, ni la dels gover- nants d’aquest segle, que es desfan;
7 sinó que parlem saviesa de Déu que és en misteri, l’oculta, la que Déu predeterminà abans dels segles per a la nostra glòria,
8 la saviesa que cap dels governants d’aquest segle no va conèixer, per- què si l’haguessin conegut, no hau- rien cruci cat el Senyor de la glòria. 9 Però, com està escrit: Coses que l’ull mai no ha vist, ni l’orella ha es- coltat, ni han pujat al cor de l’home, són les que Déu ha preparat per als qui l’estimen.
10 Però Déu ens les ha revelat a nosaltres per mitjà del seu Esperit; perquè l’Esperit examina totes les coses,  ns les profunditats de Déu. 11 Perquè, ¿qui dels homes coneix les coses de l’home, sinó l’esperit de l’home que és dins d’ell mateix? Així també, ningú no coneix les coses de Déu sinó l’Esperit de Déu.
12 I nosaltres no hem rebut l’esperit del món, sinó l’Esperit que ve de Déu, a   que puguem conèixer les coses que Déu ens ha donat;
13 i les expressem, no pas amb paraules ensenyades per la saviesa humana, sinó amb paraules ense- nyades per l’Esperit Sant, combinant les coses espirituals amb les espi- rituals.
14 L’home natural no rep les coses de l’Esperit de Déu, perquè per a ell són neciesa, i no les pot entendre perquè s’han de discernir espiritual- ment.
15 Però l’home espiritual discerneix totes les coses, i ell no és jutjat per ningú.
16 Perquè, ¿qui ha conegut la ment del Senyor per instruir-lo? Però nosaltres tenim la ment de Crist.
1:31 Jr 9:24 2:3 Ft 18:9 2:9 Is 64:4 2:16 Is 40:13.
3
com a carnals, com a infants en Crist.
I jo, germans, no us vaig poder
parlar com a espirituals, sinó
1215


































































































   1221   1222   1223   1224   1225