Page 1224 - Biblia Català TBS
P. 1224

1 Corintis 3, 4
2 Us vaig donar a beure llet i no menjar sòlid, perquè encara no el podíeu pair, i encara no podeu,
3 perquè encara sou carnals. Perquè havent-hi entre vosaltres enveja, i baralles, i divisions, ¿no sou carnals i camineu com a homes?
4 Perquè, quan algú diu: Jo sóc de Pau, i un altre: Jo d’Apol·los, no sou carnals?
5 Perquè, ¿qui és Pau, i qui és Apol·los, sinó servidors per mitjà dels quals heu cregut, i cadascú con- forme el Senyor li va donar?
6 Jo vaig plantar, Apol·los va regar, però Déu va fer créixer.
7 De manera que ni el qui planta no és res, ni el qui rega, sinó Déu, que fa créixer.
8 El qui planta i el qui rega són una sola cosa, però cada un rebrà la pròpia recompensa segons el propi treball.
9 Perquè nosaltres som col·labora- dors de Déu, vosaltres sou conreu de Déu, edi ci de Déu.
10 Segons la gràcia de Déu que em va ser donada, com a arquitecte expert vaig posar el fonament, però un altre hi edi ca al damunt. Que cadascú miri com hi edi ca.
11 Perquè de fonament, ningú no en pot posar cap altre que el que hi ha posat, que és Jesús el Crist.
12 Si damunt d’aquest fonament algú edi ca amb or, plata, pedres precioses, fusta, herba, palla,
13 l’obra de cadascú es farà evident, perquè el dia la farà conèixer, ja que serà revelada amb foc, i el foc provarà quina és la mena d’obra de cadascú.
14 Si l’obra que un hi ha edi cat roman, ell rebrà recompensa.
15 Si l’obra d’un es crema, en sofrirà pèrdua, però ell serà salvat, encara que com a través del foc.
16 ¿No sabeu que sou santuari de Déu i que l’Esperit de Déu habita en vosaltres?
17 Si algú destrueix el santuari de Déu, Déu el destruirà a ell, perquè el santuari de Déu, que sou vosaltres, és sant.
18 Que ningú no s’enganyi. Si algú d’entre vosaltres es pensa que és savi en aquest món, que esdevingui neci a   d’esdevenir savi.
19 Perquè la saviesa d’aquest món és neciesa davant de Déu; perquè està escrit: Ell pren els savis en llur astúcia.
20 I encara: El Senyor coneix els raonaments dels savis, que són vans. 21 Per tant, que ningú no es gloriï en els homes. Perquè totes les coses són vostres,
22 sigui Pau, o Apol·los, o Quefes, oelmón,olavida,olamort,oles coses presents o les futures: totes les coses són vostres,
23 i vosaltres de Crist, i Crist de Déu.
4Que tothom ens consideri d’aquesta manera, com a servents de Crist i com a administradors dels misteris de Déu.
2 Ara bé, el que es demana dels administradors és que cadascú sigui trobat  del.
3 A mi m’importa ben poc que sigui jutjat per vosaltres o per un tribunal humà. De fet, ni jo em jutjo a mi mateix.
4 Perquè, encara que de res no m’acusa la consciència, no és per això que sóc justi cat: sinó que el qui em jutja és el Senyor.
5 Per tant, no jutgeu res abans de temps,  ns que vingui el Senyor, el qual il·luminarà les coses amagades de la fosca i manifestarà les inten- cions dels cors, llavors hi haurà la lloança per a cadascú de part de Déu.
3:2 He 5:12, 13 3:4 1Co 1:12 3:6 Ft 18:4-11, 14-18 3:11 Is 28:16; Mt 16:18; Ef 2:20 3:16 1Co 6:19; 2Co 6:16 3:19 Jb 5:13 3:20 Ps 94:11
1216


   1222   1223   1224   1225   1226