Page 1225 - Biblia Català TBS
P. 1225

6 I aquestes coses, germans, les he exempli cades en mi mateix i en Apol·los per causa de vosaltres, a   que aprengueu en nosaltres a no pensar més enllà del que està escrit, a   que ningú no s’in i a favor de l’un i en contra de l’altre.
7 Perquè, ¿qui et fa diferent, i què tens que no hagis rebut? I si ho has rebut, per què te’n glories com si no ho haguessis rebut?
8 Ja esteu sadollats, ja us heu enri- quit, heu regnat sense nosaltres; tant de bo que regnéssiu, perquè nosal- tres també regnéssim amb vosaltres. 9 Perquè penso que a nosaltres els apòstols, Déu ens ha exposat els últims, com uns condemnats a mort; perquè hem esdevingut espectacle per al món, tant per als àngels com per als homes.
10 Nosaltres som necis per causa de Crist, però vosaltres assenyats en Crist; nosaltres som febles, però vosaltres forts; vosaltres eminents, però nosaltres deshonorats.
11 Fins ara mateix passem fam i set i anem desabrigats, i ens copegen, i no tenim casa.
12 I ens fatiguem treballant amb les nostres pròpies mans; ens maleei- xen, i beneïm; som perseguits, i ho suportem:
13 som difamats, i responem dòcil- ment; hem esdevingut com escom- braries del món, l’engrut de tots  ns ara.
14 No escric aquestes coses per aver- gonyir-vos, sinó que us amonesto com a  lls meus estimats.
15 Perquè encara que tinguéssiu deu mil tutors en Crist, no tindríeu molts pares, perquè sóc jo qui us ha engendrat en Crist-Jesús per mitjà de l’evangeli.
16 Us exhorto, doncs, que us feu imitadors meus.
17 Per això us he enviat Timoteu, que és un  ll meu estimat i  del
4:12 Ft 18:3 4:16 1Co 11:1; Fl 3:17 5:1 Lv 18:8
1 Corintis 4, 5
en el Senyor; ell us recordarà els meus camins, que són en Crist, tal com ensenyo per tot arreu en cada església.
18 Alguns estan in ats, com si jo no hagués de venir a vosaltres.
19 Però vindré ben aviat a vosaltres, si el Senyor vol, i coneixeré no pas la paraula dels qui estan in ats, sinó el poder:
20 perquè el regne de Déu no està en la paraula, sinó en el poder.
21 Què voleu? ¿Vindré a vosaltres amb bastó, o amb amor i esperit de mansuetud?
5
nicació tal que ni entre els gentils no s’anomena,  ns al punt que un té la dona del seu pare.
2 I vosaltres esteu in ats, en comp- tes de doldre-us, a   que sigui tret d’enmig de vosaltres el qui ha comès aquest acte.
3 Doncs jo, encara que com a absent en el cos, però present en l’esperit, ja he jutjat, com si hi estigués present, el qui ha obrat així:
4 en el Nom del nostre Senyor Jesu- Crist, congregats vosaltres i el meu esperit, amb el poder del nostre Senyor Jesu-Crist,
5 he decidit de lliurar el tal a Satanàs per a la destrucció de la seva carn, a   que el seu esperit sigui salvat en el dia del Senyor Jesús.
6 La vostra jactància no és bona. ¿No sabeu que una mica de llevat fermenta tota la massa?
7 Per tant, netegeu el llevat vell a   que sigueu una nova massa, així com sou sense llevat. Perquè Crist, la nostra Pasqua, ha estat sacri cat a favor de nosaltres.
8 Per tant, celebrem la festa, no pas amb llevat vell ni amb llevat de malícia i perversitat, sinó amb àzims de sinceritat i de veritat.
De fet, se sent dir que entre vos-
altres hi ha fornicació, i una for-
5:6-8 Ga 5:9; Ex 12:3, 18-20
1217


   1223   1224   1225   1226   1227