Page 1229 - Biblia Català TBS
P. 1229

en un temple dels ídols, ¿la seva consciència, com que ell és feble, no serà encoratjada a menjar de les coses sacri cades als ídols?
11 I per causa del teu coneixement, s’ha d’ensorrar el germà feble, pel qual va morir Crist?
12 I pecant contra els germans d’aquesta manera, i ferint la seva consciència afeblida, pequeu contra Crist.
13 Per tant, si un menjar fa entre- bancar el meu germà, no menjaré carn mai més, a   de no fer entre- bancar el meu germà.
9No sóc un apòstol? No sóc lliure? No he vist Jesu-Crist, el nostre Senyor? No sou vosaltres la meva obra en el Senyor?
2 Si per a d’altres no sóc apòstol, per a vosaltres sí que ho sóc; perquè el segell del meu apostolat sou vos- altres en el Senyor.
3 La meva defensa davant dels qui em jutgen és aquesta.
4 ¿No tenim dret a menjar i a beure? 5 ¿No tenim dret a portar amb nosaltres una germana esposa, com els altres apòstols, i els germans del Senyor, i Quefes?
6 ¿O és només jo i Bernabé que no tenim el dret de no haver de treba- llar?
7 ¿Qui fa mai de soldat a càrrec de si mateix? ¿Qui planta una vinya i no menja del seu fruit? O ¿qui pastura un ramat i no s’alimenta de la llet del ramat?
8 Dic potser aquestes coses en tant que home? No diu també la llei aquestes coses?
9 Perquè, en la Llei de Moisès, hi ha escrit: No posaràs boç al bou que trilla. És que Déu es preocupa dels bous?
10 ¿O és precisament per causa de nosaltres que ho diu? Sí, és per causa de nosaltres que ha estat escrit.
1 Corintis 8, 9
Perquè el qui llaura ha de llaurar amb esperança, i també el que trilla, amb l’esperança de participar de la seva esperança.
11 Si nosaltres hem sembrat en vos- altres els béns espirituals, ¿és molt si nosaltres recollim de vosaltres els bénsmaterials?
12 Si d’altres participen d’aquest dret respecte a vosaltres, ¿per què no encara més nosaltres? Però no hem fet ús d’aquest dret sinó que tot ho suportem a   de no posar cap obstacle a l’evangeli del Crist.
13 ¿No sabeu que els qui exercei- xen el ministeri sagrat, mengen del temple; i els qui serveixen l’altar, participen de l’altar?
14 Així també el Senyor ha manat que els qui prediquen l’evangeli visquin de l’evangeli.
15 Peròjonohefetúsdecap d’aquests drets. I no he escrit això perquè es faci així amb mi; perquè més m’estimo morir que no pas que ningú em privi d’aquesta glòria.
16 Perquè si predico l’evangeli, no tinc res de què gloriar-me: perquè m’ha estat imposada la necessitat, i ai de mi, si no predico l’evangeli!
17 Ja que si ho faig de bona gana, en tinc recompensa; però si ho faig obligat, se me n’ha encarregat l’administració.
18 Quina és, doncs, la meva recom- pensa? Que en predicar l’evangeli, ofereixi de franc l’evangeli del Crist, sense apro tar-me del meu dret en l’evangeli.
19 Perquè, tot i essent lliure de tots, m’he fet jo mateix servidor de tots, per guanyar-ne els més;
20 i m’he fet com jueu per als jueus, per guanyar els jueus; com si esti- gués sota la llei per als qui estan sota la llei, per guanyar els qui estan sota la llei;
21 per als qui estan sense llei, com si jo estigués sense llei –no pas que sigui sense llei envers Déu, sinó que
8:13 Rm 14:14-23 9:1 Ft 9:4 9:9 Dt 25:4 9:11 Rm 15:27 9:13 Dt 18:1; Mt 10:9, 10
1221


   1227   1228   1229   1230   1231