Page 1233 - Biblia Català TBS
P. 1233

a cadascú individualment com ell vol.
12 Perquè de la mateixa manera que elcosésundesolitémoltsmem- bres, però tots els membres d’aquest un cos, malgrat que són molts, són un únic cos, així també el Crist.
13 Perquè tots nosaltres vam ser batejats també per un Esperit en un cos, tant jueus com grecs, tant esclaus com lliures, i a tots se’ns ha donat a beure en un Esperit.
14 Perquè el cos tampoc no és un membre, sinó molts.
15 Si el peu digués: Com que no sóc mà, no sóc del cos, no per això no seria del cos;
16 i si l’orella digués: Com que no sóc ull, no sóc del cos, no per això no seria del cos.
17 Si tot el cos fos ull, ¿on seria l’oïda? I si tot fos oïda, ¿on seria l’olfacte?
18 De fet, però, Déu va col·locar els membres, cada un d’ells, en el cos, com va voler.
19 Si tots fossin un sol membre, on seria el cos?
20 I ara certament hi ha molts mem- bres, però un cos.
21 Il’ullnopotdiralamà:Noet necessito. Ni el cap tampoc als peus: No us necessito.
22 Sinó que més aviat els membres del cos que semblen més febles són necessaris.
23 I els que considerem menys no- bles del cos, són els que envoltem amb més honor; i els nostres mem- bres menys decents són els que trac- tem amb més decència;
24 en canvi, els nostres membres de- cents no en tenen necessitat. Però és Déu qui ha conjunyit el cos donant més honor al que li mancava,
25 a quenohihagidivisióenel cos, sinó que els membres tinguin la mateixa cura els uns pels altres.
26 I si un membre pateix, tots els membres pateixen amb ell; o si un
12:13 Col 3:11 12:27 Ef 5:30 12:28 Ef 4:11
1 Corintis 12, 13
membre és honorat, tots els mem- bres s’alegren amb ell.
27 I vosaltres sou cos de Crist, i membres en particular,
28 els quals Déu ha col·locat en l’església: primer apòstols, segon profetes, tercer mestres; després obres poderoses, després dons de guariments, ajudes, administracions, menes de llengües.
29 ¿Són potser tots apòstols, o tots profetes, o tots mestres, o fan tots obres poderoses?
30 ¿O tenen tots dons de guariments, o parlen tots llengües, o tots interpre- ten?
31 Aspireu, però, als dons millors, i us mostro un camí encara més excel·lent.
13
tinc amor, sóc un bronze que resso- na o un címbal que fa soroll.
2 I si tinc profecia, i si conec tots els misteris i tot el coneixement, i si tinc tota la fe  ns per traslladar munta- nyes, però no tinc amor, no sóc res. 3 I si reparteixo tots els meus béns per donar menjar, i ofereixo el meu cos perquè sigui cremat, però no tinc amor, no em serveix de res.
4 L’amor és pacient, bondadós; l’amor no és envejós, l’amor no es vanagloria, no s’in a;
5 no es comporta impròpiament, no cerca el propi interès, no s’irrita, no té en compte el mal;
6 no s’alegra de la injustícia, sinó que s’alegra amb la veritat;
7 tot ho sofreix, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta.
8 L’amor mai no s’acaba; en canvi, si hi ha profecies, seran abolides; si hi ha llengües, cessaran; si hi ha coneixement, serà abolit.
9 Perquè en part coneixem, i en part profetitzem;
10 però quan vingui allò perfecte, llavors allò que és en part serà abolit.
13:2 Mt 17:20
Si parlo les llengües dels
homes i dels àngels però no
1225


   1231   1232   1233   1234   1235