Page 1234 - Biblia Català TBS
P. 1234

1 Corintis 13, 14
11 Quan jo era un nen, parlava com un nen, pensava com un nen, raona- va com un nen, però quan em vaig fer un home, vaig deixar les coses de nen.
12 Perquè ara hi veiem per un mi- rall, de manera borrosa, però llavors hi veurem cara a cara. Ara conec en part, però llavors coneixeré plena- ment, com també jo sóc plenament conegut.
13 I ara, resta la fe, l’esperança i l’amor, aquests tres; però el més gran d’aquests és l’amor.
14
intel·ligibles, ¿com s’entendrà el que dieu? Estareu parlant a l’aire. 10 Al món hi ha qui-sap-les menes de llenguatges, i no n’hi ha cap sense signi cat.
11 Si jo, doncs, no conec el signi cat del llenguatge, seré un estranger per al qui parla, i el qui parla serà un estranger per a mi.
12 Així també vosaltres, que anheleu dons espirituals, cerqueu de tenir-ne abundància per a l’edi cació de l’església.
Cerqueu l’amor i aspireu als
dons espirituals, però princi- palment que profetitzeu.
2 Perquè el qui parla en una llen- gua, no parla als homes, sinó a Déu, ja que ningú l’entén; però en l’esperit parla misteris.
3 En canvi, el qui profetitza parla als homes per a edi cació, i exhorta- ció, i consolació.
4 Qui parla en una llengua s’edi ca a si mateix, però el qui profetitza edi ca l’església.
5 I vull que tots vosaltres parleu en llengües, però encara més que profetitzeu. Perquè és més el qui profetitza que el qui parla en llen- gües, llevat que interpreti, a   que l’església rebi edi cació.
6 De fet, germans, si vinc a vosal- tres parlant en llengües, ¿de què us apro taria, si no us parlés en reve- lació, en coneixement, en profecia o en doctrina?
7 De la mateixa manera les coses inanimades que fan un so, com la  auta o la cítara, si no fessin dis- tinció en les notes, ¿com se sabria el que toca la  auta o el que toca la cítara?
8 Perquè si la trompeta fes un so incert, ¿qui es prepararà per al com- bat?
9 Així també vosaltres, si amb la llengua no pronuncieu paraules
13 Per tant, el qui parla en una llengua, que pregui a   de poder-la interpretar.
14
14:13 1Co 12:10 14:21 Is 28:11-12. 1226
Perquè si prego en una llengua, el meu esperit prega, però el meu enteniment resta sense fruit.
15 Què faré doncs? Pregaré amb l’esperit i pregaré també amb l’enteniment, cantaré lloances amb l’esperit i cantaré també amb l’enteniment.
16 Altrament, si beneeixes amb l’esperit, el qui ocupa el lloc de l’oient, ¿com dirà l’amén a la teva acció de gràcies si no entén el que dius?
17 Perquè tu, és cert, dónes gràcies correctament, però l’altre no és edi - cat.
18 Dono gràcies al meu Déu que parlo en llengües més que tots vos- altres,
19 però en l’església m’estimo més parlar cinc paraules amb la meva ment, per instruir també els altres, que deu mil paraules en una llen- gua.
20 Germans, no sigueu nens en els vostres enteniments, sinó feu-vos nens en la malícia, però sigueu ma- durs en els vostres enteniments.
21 Està escrit en la Llei: Certament amb llengües diferents i amb llavis diferents parlaré a aquest poble, i ni així m’escoltarà, diu el Senyor.
22 De manera que les llengües són per senyal, no als creients, sinó als incrèduls; la profecia, en canvi, no


   1232   1233   1234   1235   1236