Page 1235 - Biblia Català TBS
P. 1235

és per als incrèduls, sinó per als creients.
23 Si tota l’església, doncs, es reunís en un mateix lloc, i tots estiguessin parlant en llengües, i entressin oients o incrèduls, no dirien que esteu bojos?
24 En canvi, si tots estiguéssiu pro- fetitzant, i entra un incrèdul o un oient, aquest és redargüit per tots, és examinat per tots,
25 i així els secrets del seu cor són revelats, i prostrant el seu rostre, adorarà Déu, proclamant que Déu és realment entre vosaltres.
26 Què hi ha, doncs, germans? Quan us reuniu, cadascú de vosaltres té un psalm, té un ensenyament, té una llengua, té una revelació, té una in- terpretació, que totes les coses siguin per a edi cació.
27 Si algú parla en una llengua, que siguin dos o al màxim tres, i per torn, i que un interpreti.
28 Però si no hi hagués intèrpret, que guardi silenci en l’església, i parli amb si mateix i amb Déu.
29 Quant als profetes, que en parlin dos o tres, i que els altres discernei- xin.
30 Però si a un altre que està assegut li és donada una revelació, que el primer guardi silenci.
31 Perquè tots, un per un, podeu profetitzar, a   que tots aprenguin i tots siguin exhortats.
32 I els esperits dels profetes estan subjectes als profetes,
33 perquè Déu no és Déu de con- fusió, sinó de pau. Com en totes les esglésies dels sants,
34 que les vostres dones guardin silenci en les esglésies, perquè no els és permès de parlar, sinó que siguin submises, com ho diu també la Llei. 35 I si es volen instruir en algun punt, que ho preguntin a casa als propis marits, perquè és vergonyós per a les dones de parlar en l’església.
1 Corintis 14, 15
36 ¿O és que la paraula de Déu vin- gué de vosaltres, o és que ha arribat només per a vosaltres?
37 Si algú es pensa que és profeta o espiritual, que reconegui que les coses que us escric són manaments del Senyor.
38 I si algú vol ser ignorant, que sigui ignorant.
39 Per tant, germans, aspireu a pro- fetitzar, i no impediu de parlar en llengües.
40 Que totes les coses es facin deco- rosament i amb ordre.
15Us faig conèixer, germans, l’evangeli que us vaig predicar i que vau acceptar, en el qual també
esteu ferms;
2 i per mitjà del qual sou salvats, si el reteniu per mitjà de la mateixa paraula que us he predicat, no fos que haguéssiu cregut a la lleugera.
3 Perquè, en primer lloc, us he transmès el que també vaig rebre: que Crist va morir pels nostres pe- cats, segons les Escriptures,
4 i que fou sepultat, i que ha estat ressuscitat al tercer dia, segons les Escriptures,
5 i que fou vist per Quefes, i després pels dotze,
6 després fou vist per més de cinc- cents germans alhora, la majoria dels quals encara viuen i d’altres ja s’han adormit,
7 després fou vist per Jaume, des- prés per tots els apòstols.
8 I al darrer de tots, com a un nas- cut fora de temps, se’m va aparèixer també a mi;
9 perquè jo sóc el més petit dels apòstols, que ni sóc digne de ser anomenat apòstol, perquè vaig per- seguir l’església de Déu.
10 Però sóc el que sóc per la gràcia de Déu, i la seva gràcia envers mi no ha estat inútil, sinó que he treballat més que tots ells, però no jo, sinó la gràcia de Déu que és amb mi.
14:34 1Tm 2:11; Gn 3:16 15:3 Is 53:5-12 15:4 Ps 16:8-10 15:5 Lc 24:34; Jn 20:19 15:8 Ft 9:1-9 1227


   1233   1234   1235   1236   1237