Page 1236 - Biblia Català TBS
P. 1236

1 Corintis 15
11 Per tant, sigui jo o siguin ells, així ho prediquem i així ho vau creure.
12 I si es predica que Crist ha estat ressuscitat d’entre els morts, ¿com és que alguns d’entre vosaltres diuen que no hi ha resurrecció dels morts? 13 Si no hi ha resurrecció dels morts, Crist tampoc no ha ressusci- tat.
14 Si Crist no ha estat ressuscitat, llavors la nostra predicació és inútil, i també és inútil la vostra fe.
15 I nosaltres també som trobats fal- sos testimonis de Déu, perquè hem donat testimoni referent a Déu que ell va ressuscitar el Crist, al qual no ha ressuscitat si és cert que els morts no són ressuscitats.
16 Perquè, si els morts no són res- suscitats, Crist tampoc no ha estat ressuscitat.
17 I si Crist no ha estat ressuscitat, la vostra fe és inútil: encara esteu en els vostres pecats.
18 Llavors també els que s’han ador- mit en Crist estan perduts.
19 Si en aquesta vida únicament tenim l’esperança en Crist, som els més dignes de compassió de tots els homes.
20 Però és totalment cert que Crist ha estat ressuscitat d’entre els morts, i ha esdevingut la primícia dels qui s’han adormit.
21 Perquè, així com per un home vingué la mort, també per un home ve la resurrecció dels morts.
22 Perquè, així com en Adam tots moren, així també en el Crist tots seran vivi cats.
23 Però cadascú en el seu propi ordre: primer el Crist com a primícia, després els qui són de Crist, en la seva vinguda;
24 llavors la  , quan ell lliuri el regne al Déu i Pare, quan hagi anul·lat tot principat i tota potestat i poder.
25 Perquè cal que ell regni,  ns que posi tots els enemics sota els seus peus.
26 El darrer enemic que ha de ser anul·lat és la mort.
27 Perquè ha sotmès totes les coses sota els seus peus. Però quan diu que totes les coses li han estat sotmeses, és evident que s’exceptua aquell que li ha sotmès totes les coses;
28 ara bé, quan totes les coses li siguin sotmeses, llavors també el Fill mateix se sotmetrà al qui li ha sotmès totes les coses, a   que Déu sigui el tot en tots.
29 D’altra banda, ¿què faran els qui es bategen pels morts, si els morts no són ressuscitats en absolut? Per què, doncs, es bategen pels morts?
30 I nosaltres també, per què estem sempre en perill?
31 Per l’orgull que tinc de vosaltres en Crist-Jesús el nostre Senyor, cada dia m’exposo a la mort.
32 Si a Efes vaig lluitar amb feres, per motivació humana, de què em serveix, si els morts no són ressus- citats? Mengem i bevem, que demà morirem.
33 No us deixeu enganyar: les males companyies corrompen els bons cos- tums.
34 Torneu com cal al vostre seny i no pequeu; perquè alguns tenen ignorància de Déu, ho dic per a ver- gonya vostra.
35 Però algú dirà: Com pot ser que els morts siguin ressuscitats? I amb quin cos vénen?
36 Insensat, allò que sembres no dóna vida si no mor abans.
37 I el que sembres, no sembres el cos que serà, sinó un simple gra, de blat per exemple, o d’alguna de les altres llavors;
38 iDéulidónauncostalcomell ha volgut, i a cada una de les llavors, el seu propi cos.
15:20 Lv 23:10; Ft 26:23 15:25 Ps 2:6-9; 45:3-6; 110:1 15:27 Ps 8:6; He 2:8 15:32 Is 22:13 1228


   1234   1235   1236   1237   1238