Page 1237 - Biblia Català TBS
P. 1237

39 No tota carn és la mateixa carn: sinó que una és la carn dels homes, una altra la carn de les bèsties, una altra la dels peixos, i una altra la de les aus.
40 Hi ha també cossos celestes i cossos terrestres, però certament la glòria dels celestes és diferent de la dels terrestres.
41 Una és la glòria del sol, i una altra la glòria de la lluna, i una altra la glòria dels estels, perquè un estel difereix en glòria d’un altre estel.
42 Així és també la resurrecció dels morts: és sembrat en corrupció, és ressuscitat en incorruptibilitat;
43 és sembrat en deshonor, és res- suscitat en glòria; és sembrat en feblesa, és ressuscitat en poder;
44 és sembrat un cos animal, és res- suscitat un cos espiritual. Hi ha un cos animal, i hi ha un cos espiritual. 45 Com també està escrit: El primer home, Adam, fou fet una ànima vivent; el darrer Adam, un esperit vivi cant.
46 Però no fou primer l’espiritual, sinó l’animal; després l’espiritual.
47 El primer home és de la terra, fet de la pols; el segon home, el Senyor, és del cel.
48 Com el qui és fet de la pols, són també els qui són fets de la pols; i com el celestial, són també els celes- tials.
49 I així com vam portar la imatge del que fou fet de la pols, portarem també la imatge del celestial.
50 I a rmo això, germans: La carn i la sang no poden heretar el regne de Déu, ni la corrupció hereta la incor- ruptibilitat.
51 Heus aquí, us dic un misteri: No tots ens adormirem, però tots serem transformats;
52 en un instant, en un obrir i tan- car d’ulls, al darrer toc de trompeta, perquè sonarà la trompeta, i els
1 Corintis 15, 16
morts seran ressuscitats incorrupti- bles, i nosaltres serem transformats. 53 Perquè cal que això corruptible sigui vestit d’incorruptibilitat, i que això mortal sigui vestit d’immortali- tat.
54 I quan això corruptible sigui ves- tit d’incorruptibilitat, i quan això mortal sigui vestit d’immortalitat, llavors es complirà la paraula escri- ta: La mort ha estat engolida en la victòria.
55 On és, oh mort, el teu  bló? On és, oh sepulcre, la teva victòria?
56 El blódelamortéselpecat,iel poder del pecat és la llei.
57 Però, gràcies a Déu perquè ell ens dóna la victòria per mitjà del nostre Senyor Jesu-Crist!
58 Per tant, germans meus estimats, sigueu ferms, incommovibles; abun- dant sempre en l’obra del Senyor, sa- bent que el vostre esforç no és inútil en el Senyor.
15:45 Gn 2:7; Jn 5:21 15:51, 52 Mt 24:31; 1Te 4:15-17 15:54 Is 25:8 15:55 Os 13:14
15:55 sepulcre: en grec “hades” 15:56 Rm 6:23; 4:15 15:57 Rm 7:24, 25; 8:37 16:5 Ft 19:21
16
a les esglésies de Galàcia, feu-ho també vosaltres.
2 Cada primer dia de la setmana que cadascú de vosaltres posi a part desant-ho, segons hagi estat prospe- rat, a   que les col·lectes no es facin quan jo vingui.
3 I quan arribi, els qui hàgiu apro- vat amb cartes els enviaré perquè portin el vostre do a Jerusalem.
4 I si convé que jo també hi vagi, hi aniran amb mi.
5 Vindré a vosaltres després d’haver passat per Macedònia, perquè passa- ré per Macedònia.
6 Però potser m’estaré amb vosal- tres, o  ns hi passaré l’hivern, a   que vosaltres m’encamineu cap a on hagi d’anar.
7 Perquè ara no us vull veure de pas, sinó que espero estar-me
Concernent la col·lecta per als
sants: tal com ho vaig ordenar
1229


   1235   1236   1237   1238   1239