Page 1238 - Biblia Català TBS
P. 1238

1 Corintis 16
amb vosaltres una temporada, si el Senyor ho permet.
8 Però m’estaré a Efes  ns a la Pentecosta,
9 perquè se m’ha obert una porta gran i e caç, i hi ha molts adversaris. 10 Si vingués Timoteu, mireu que s’estigui amb vosaltres sense por, perquè està treballant en l’obra del Senyor com jo mateix.
11 Per tant, que ningú no el menys- tingui, i encamineu-lo en pau perquè vingui a mi, que l’espero amb els germans.
12 Referent al germà Apol·los: li vaig pregar molt que vingués a vosaltres amb els germans, però, no era de cap manera la seva voluntat de venir ara; vindrà quan en tingui oportunitat.
13 Vetlleu, sigueu ferms en la fe, porteu-vos com a homes, sigueu forts; 14 feu totes les coses en amor.
15 Us exhorto, germans –ja conei- xeu la casa d’Estefanàs, que són les primícies d’Acaia, i es van dedicar al servei dels sants–,
16:8 Ft 19:8-10 16:10 1Co 4:17 16:15 1Co 1:16 16:22 en arameu: “el nostre Senyor ve”.
16 que també vosaltres us sotmeteu als tals, i a tot aquell que col·labora i treballa.
17 M’alegro de la vinguda d’Este- fanàs, i Fortunat, i Acaic, perquè ells han suplert la vostra mancan- ça.
18 Perquè van reconfortar el meu esperit i el vostre; sapigueu reconèi- xer, doncs, tals persones.
19 Us saluden les esglésies d’Àsia. Us saluden molt afectuosament en el Senyor Aquila i Priscil·la, juntament amb l’església que és a casa seva.
20 Us saluden tots els germans. Saludeu-vos els uns als altres amb un bes sant.
21 La salutació és de la meva pròpia mà, de Pau.
22 Si algú no estima el Senyor Jesu- Crist, que sigui maleït! Maran-atà! 23 La gràcia del Senyor Jesu-Crist sigui amb vosaltres.
24 El meu amor és amb tots vosal- tres en Crist-Jesús. Amén.
16:19 Ft 18:2, 26; Rm 16:3-4
1230


   1236   1237   1238   1239   1240