Page 1239 - Biblia Català TBS
P. 1239

Segona Epístola de l’Apòstol Pau als Corintis
1Pau, apòstol de Jesu-Crist per vo- luntat de Déu, i el germà Timoteu, a l’església de Déu que és a Corint
amb tots els sants que hi ha a tot l’Acaia:
2 gràcia a vosaltres i pau de part de Déu, Pare nostre, i del Senyor Jesu- Crist.
3 Beneït sigui el Déu i Pare del nos- tre Senyor Jesu-Crist, el Pare de mi- sericòrdies i Déu de tota consolació, 4 que ens consola en tota la nostra a icció, a   que nosaltres puguem consolar els qui es troben en qualse- vol a icció amb el consol amb què nosaltres mateixos som consolats per Déu.
5 Perquè així com els sofriments de Crist abunden a favor nostre, així també per Crist abunda la nostra consolació.
6 I si som a igits és per a la vostra consolació i salvació, que és e caç en suportar amb paciència els ma- teixos sofriments que patim també nosaltres; i si som consolats és per a la vostra consolació i salvació.
7 I la nostra esperança respecte de vosaltres és segura, perquè sabem que així com sou participants en els sofriments, ho sou també en la consolació.
8 Perquè no volem que desconegueu, germans, la nostra a icció que ens so- brevingué a l’Àsia: vam ser aclaparats fora mida, per damunt de la nostra força,  ns a desesperar de la vida.
9 I nosaltres teníem en nosaltres mateixos la sentència de la mort, a  
que no tinguéssim posada la con an- ça en nosaltres mateixos, sinó en Déu, que ressuscita els morts.
10 Ell és el qui ens ha alliberat i ens allibera d’un perill de mort tan gran, i en ell tenim posada l’esperança que encara ens alliberarà,
11 col·laborant també vosaltres amb la pregària a favor nostre, a   que molts puguin donar gràcies per nosal- tres a causa del do donat a nosaltres per moltes persones.
12 Perquè aquest és el nostre orgull, el testimoni de la nostra consciència, que ens hem comportat en el món, i més encara envers vosaltres, amb senzillesa i sinceritat de Déu, no pas amb saviesa carnal, sinó en la gràcia de Déu.
13 Perquè no us escrivim altres coses sinó les que llegiu i enteneu, i espero que ho entendreu  ns a la  , 14 com en part ja ho heu entès, que nosaltres som el vostre orgull, com també vosaltres el nostre, en el dia del Senyor Jesús.
15 I amb aquesta con ança em vaig proposar de venir primer a vosaltres, a   que tinguéssiu un segon bene - ci,
16 i passant per vosaltres, anar a Macedònia, i des de Macedònia tor- nar novament a vosaltres, i que vos- altres m’encaminéssiu cap a Judea. 17 Havent-me proposat això, doncs, ¿vaig obrar potser amb lleugeresa? ¿O és que el que em proposo m’ho proposo segons la carn, de manera queenmihihagisísí,inono?
1:3 Rm 15:5 1:8 Ft 19:23; 1Co 15:32 1:16 Ft 19:21
1231


   1237   1238   1239   1240   1241