Page 124 - Biblia Català TBS
P. 124

Levític 3, 4
les entranyes i tot el greix de damunt les entranyes,
10 i els dos ronyons i el greix del damunt, de sobre els lloms, i el lòbul del damunt del fetge, ho extraurà amb els ronyons.
11 I el sacerdot ho farà pujar en fum sobre l’altar: aliment d’una ofrena de foc a Jahveh.
12 I si la seva ofrena és una cabra, l’oferirà davant Jahveh,
13 i posarà la seva mà sobre el seu cap i la degollarà davant la tenda de la reunió, i els  lls d’Aaron n’aspergiran la seva sang sobre l’altar, al voltant. 14 I d’aquesta oferirà la seva ofrena, ofrena de foc a Jahveh: el greix que cobreix les entranyes i tot el greix de damunt les entranyes,
15 i els dos ronyons i el greix del damunt, de sobre els lloms, i el lòbul del damunt del fetge, ho extraurà amb els ronyons.
16 I el sacerdot ho farà pujar en fum sobre l’altar: aliment d’una ofrena de foc, d’olor suau. Tot el greix pertany a Jahveh.
17 És un estatut perpetu per a les vostres generacions en tots els vos- tres estatges: no menjareu gens de greix ni gens de sang.
4I Jahveh parlà a Moisès, dient:
2 Parla als  lls d’Israel, dient: Quan una persona peca per error con- tra qualsevol dels manaments de Jahveh en allò que no s’ha de fer, i fa alguna cosa d’aquestes:
3 si el qui peca és el sacerdot ungit, i fa culpable el poble, que ofereixi a Jahveh pel pecat que ha comès un vedell perfecte, de la vacada, com a sacri ci pel pecat.
4 I portarà el vedell a l’entrada de la tenda de la reunió davant Jahveh, i posarà la seva mà sobre el cap del vedell, i degollarà el vedell davant Jahveh.
5 I el sacerdot ungit prendrà de la sang del vedell, i la portarà a la tenda de la reunió.
6 I el sacerdot mullarà el seu dit en la sang, i ruixarà de la sang set vegades davant Jahveh, enfront del vel del santuari.
7 I el sacerdot posarà part de la sang sobre els corns de l’altar de l’encens perfumat que hi ha davant Jahveh dins la tenda de la reunió, i vessarà tota la sang del vedell al peu de l’altar de l’holocaust, que és a l’entrada de la tenda de la reunió.
8 I prendrà tot el greix del vedell del sacri ci pel pecat: el greix que cobreix les entranyes, i tot el greix de damunt les entranyes,
9 i els dos ronyons i el greix del damunt, de sobre els lloms, i el lòbul del fetge, ho extraurà amb els ronyons,
10 igual com es pren del bou del sacri ci de pau. I el sacerdot ho farà pujar en fum damunt l’altar de l’holocaust.
11 I la pell del vedell i tota la seva carn, amb el seu cap i les seves potes, les seves entranyes i el seu fem:
12 traurà tot el vedell fora del cam- pament a un lloc pur, a l’abocador de les cendres, i ho cremarà amb foc de llenya, serà cremat damunt l’abocador de les cendres grasses.
13 I si tota la congregació d’Israel peca per error i la cosa resta ama- gada als ulls de l’assemblea, i fan el que no s’ha de fer contra algun de tots els manaments de Jahveh, i són culpables,
14 i s’adonen del pecat que han comès, llavors l’assemblea oferirà un vedell de la vacada com a sacri ci pel pecat i el portarà davant la tenda de la reunió.
15 I els ancians de la congregació posaran les seves mans damunt del cap del vedell davant Jahveh, i el vedell serà degollat davant Jahveh.
3:17 1Sa 14:32; Ft 15:20,29 4:12 Ex 29:14; He 13:11 116


   122   123   124   125   126