Page 1241 - Biblia Català TBS
P. 1241

tres o bé cartes de recomanació de vosaltres?
2 La nostra carta sou vosaltres, es- crita en els nostres cors, coneguda i llegida de tots els homes.
3 És evident que sou una carta de Crist, transmesa per nosaltres, escrita no pas amb tinta, sinó amb l’Esperit del Déu vivent; no pas en taules de pedra, sinó gravades en taules de carn, del cor.
4 I és per mitjà de Crist que tenim aquesta con ança envers Déu.
5 No pas que pel nostre compte siguem capaços de pensar res com a vingut de nosaltres mateixos, sinó que la nostra capacitat ve de Déu,
6 que també ens va capacitar com a ministres del nou pacte, no de la lletra, sinó de l’Esperit; perquè la lletra mata, però l’Esperit dóna vida.
7 I si el ministeri de la mort, en lle- tres gravat sobre pedres, esdevingué tan gloriós que els lls d’Israel no podien xar la vista en el rostre de Moisès a causa de la glòria del seu rostre, la qual s’havia d’anul·lar,
8 ¿com no serà molt més gloriós el ministeri de l’Esperit?
9 Perquè si el ministeri de la con- demnació fou gloriós, molt més abundant en glòria és el ministeri de la justícia.
10 Perquè ns allò que fou fet glo- riós no té glòria, en aquest cas, per raó d’aquesta glòria immensa.
11 Perquè si allò que havia de ser anul·lat va ser amb glòria, molta més glòria té allò que perdura.
12 Tenint, doncs, una esperança com aquesta, parlem amb molta franquesa.
13 I no com Moisès, que es posava un vel sobre el rostre, a  que els lls d’Israel no xessin la vista en la  d’allò que havia de ser anul·lat.
14 Però es van endurir en els seus enteniments, perquè ns al dia d’avui, en la lectura de l’Antic
2 Corintis 3, 4
Testament, el mateix vel continua sense descobrir, perquè és en Crist que havia de ser anul·lat.
15 Però ns al dia d’avui, quan Moisès és llegit, hi ha un vel en llur cor;
16 però quan es converteix al Senyor, el vel és tret.
17 I el Senyor és l’Esperit, i on hi ha l’Esperit del Senyor hi ha llibertat. 18 I tots nosaltres, que amb el ros- tre descobert contemplem com en un mirall la glòria del Senyor, som transformats de glòria en glòria, a la seva mateixa imatge, com per l’Esperit del Senyor.
3:7,13Ex34:29-35 3:13grec:la oel 3:17Rm8:2 4:4He1:3 4:6Gn1:3
segons la misericòrdia que hem 4
Per això, tenint aquest ministeri
rebut, no defallim,
2 sinó que, havent rebutjat les coses encobertes de la vergonya, no caminem amb astúcia, ni adulterem la paraula de Déu; sinó que, amb la manifestació de la veritat, nosaltres mateixos ens recomanem a cada consciència dels homes en la presèn- cia de Déu.
3 I si el nostre evangeli encara és velat, és velat en els qui es perden; 4 entre els quals el déu d’aquest segle ha encegat els enteniments dels incrèduls, a  que no els res- plendeixi la llum de l’evangeli de la glòria del Crist, el qual és la imatge de Déu.
5 Perquè no ens prediquem pas a nosaltres mateixos, sinó Crist-Jesús, el Senyor; i nosaltres som servents vostres per causa de Jesús.
6 Perquè Déu, que digué: De les te- nebres resplendeixi la llum, és el qui ha resplendit en els nostres cors per la llum del coneixement de la glòria de Déu en el rostre de Jesu-Crist.
7 Però tenim aquest tresor en vasos de terrissa, a  que l’excel·lència d’aquest poder sigui de Déu, i no pas de nosaltres.
1233


   1239   1240   1241   1242   1243