Page 1245 - Biblia Català TBS
P. 1245

començat, així completés també en vosaltres aquesta gràcia.
7 Però, tal com abundeu en tot: en fe, en paraula, en coneixement, en tota sol·licitud, i en el vostre amor per nosaltres, abundeu també en aquesta gràcia.
8 No ho dic com un manament, sinó a causa de la diligència d’altres, i per provar la sinceritat del vostre amor.
9 Perquè ja coneixeu la gràcia del nostre Senyor Jesu-Crist, el qual, essent ric, es va fer pobre per causa de nosaltres, a   que vosaltres, per la pobresa d’ell, fóssiu enriquits.
10 I en això dono la meva opinió, perquè això us convé a vosaltres, que des de fa un any vau ser els primers no sols a fer-ho sinó també a voler-ho. 11 Ara doncs, completeu també l’obra, a   que tal com fou la dis- posició del voler, sigui també el compliment, segons el que teniu;
12 perquè si hi ha bona disposició, és acceptable segons allò que un té, no pas segons allò que no té,
13 perquè no es tracta que hi hagi alleujament per als altres, i estretor per a vosaltres,
14 sinó que sigui amb equitat. En l’ocasió present, que la vostra abun- dància supleixi la necessitat d’ells, a   que també l’abundància d’ells su- pleixi la vostra necessitat, de manera que hi hagi equitat;
15 com està escrit: Al qui va plegar molt, no li’n sobrà; i al qui poc, no li’n faltà.
16 I gràcies siguin donades a Déu que va posar en el cor de Titus aquesta mateixa sol·licitud per vosal- tres,
17 perquè no sols va acceptar l’exhortació, sinó que, amb més sol·licitud, ha vingut voluntàriament cap a vosaltres.
2 Corintis 8, 9
18 I juntament amb ell hem enviat el germà que té l’elogi en l’evangeli per totes les esglésies,
19 i no solament això, sinó que a més, va ser designat per les esglésies com a company de viatge en aquesta gràcia que administrem per a la glòria del Senyor mateix, i la vostra bona disposició;
20 evitant això, que algú malparli de nosaltres amb motiu d’aquesta abundància que nosaltres adminis- trem,
21 procurant el que és correcte, no només davant del Senyor, sinó també davant dels homes.
22 I hem enviat amb ells el nostre germà, el qual sovint i en moltes coses hem comprovat que és sol·lícit, i ara encara és molt més sol·lícit per la gran con ança que té en vosal- tres.
23 Referent a Titus, és company meu i col·laborador vostre; pel que fa als nostres germans, són delegats de les esglésies, glòria de Crist.
24 Per tant, mostreu-los a ells i en presència de les esglésies la prova del vostre amor, i de com n’estem d’orgullosos de vosaltres.
8:9 Mt 8:20; Fl 2:6, 7 8:12 Ex 25:2; Lc 21:3 8:15 Ex 16:18 8:21 Rm 12:17 8:23 Ga 2:3; 2Tm 4:10; Tt 1:4
9
escrigui,
2 perquè conec la vostra bona dis- posició, per la qual em glorio de vosaltres davant dels macedonis: que els d’Acaia estan preparats des de l’any passat, i el vostre zel ha animat la majoria d’ells.
3 Però vaig enviar els germans a   que el motiu d’orgull que tenim en vosaltres no es faci va en aquest punt, perquè estigueu preparats, tal com he dit;
4 no fos que, si vinguessin amb mi els macedonis i us trobes- sin desprevinguts, nosaltres, per no dir vosaltres, ens haguem
Certament, sobre aquest servei
a favor dels sants no cal que us
1237


   1243   1244   1245   1246   1247