Page 1251 - Biblia Català TBS
P. 1251

1Pau, apòstol, no de part dels homes, ni per mitjà de cap home, sinó per mitjà de Jesu-Crist i de Déu
Pare, que el ressuscità d’entre els morts,
2 i tots els germans que són amb mi, a les esglésies de Galàcia:
3 gràcia a vosaltres i pau de part de Déu Pare i del nostre Senyor Jesu- Crist,
4 que es donà ell mateix pels nostres pecats, a   d’alliberar-nos d’aquest segle actual dolent, segons la volun- tat del Déu i Pare nostre,
5 al qual sigui la glòria pels segles dels segles. Amén.
6 M’admiro que us canvieu tan de pressa d’aquell que us va cridar en la gràcia del Crist a un evangeli dife- rent,
7 que no és un altre, sinó que hi ha alguns que us pertorben i volen cap- girar l’evangeli del Crist.
8 Però, encara que nosaltres o un àngel del cel us anunciés un evan- geli contrari al que us hem anunciat, sigui maleït.
9 Comjahemditabans,iarausho torno a dir: Si algú us anuncia un evangeli contrari al que vau rebre, sigui maleït.
10 ¿Vull guanyar-me ara el favor dels homes o el de Déu? ¿O cerco d’agradar els homes? Perquè, si en- cara agradés als homes, no seria servent de Crist.
11 I us faig saber, germans, que l’evangeli predicat per mi no és con- forme l’home,
12 perquè jo no l’he rebut de cap home, ni m’ha estat ensenyat, sinó per revelació de Jesu-Crist.
13 Perquè ja vau sentir parlar de la meva conducta quan era en el ju- daisme, de com perseguia fora mida l’església de Déu, i la devastava,
14 i avançava en el judaisme més que molts compatriotes de la meva edat, i era molt més zelós de les tradicions dels meus pares.
15 Però quan va plaure a Déu, que em va separar des del ventre de la meva mare, i em cridà per la seva gràcia,
16 de revelar el seu Fill en mi per- què el prediqués entre els gentils, no vaig consultar immediatament amb carn ni sang,
17 i no vaig pujar a Jerusalem, als qui eren apòstols abans que jo, sinó que me’n vaig anar a l’Aràbia, i vaig tornar novament a Damasc.
18 Després, al cap de tres anys, vaig pujar a Jerusalem per conèixer Pere, i em vaig estar amb ell quinze dies.
19 Però no vaig veure cap altre dels apòstols, llevat de Jaume, el germà del Senyor.
20 I d’aquestes coses que us escric, heus aquí, davant de Déu que no menteixo.
21 Després vaig anar a les regions de Síria i Cilícia.
22 I les esglésies de Judea que són en Crist no em coneixien de vista,
23 només havien sentit dir: Aquell que abans ens perseguia, ara predica la fe que abans destruïa.
24 I glori caven Déu per mi.
Epístola de l’Apòstol Pau als Gàlates
1:2 Ft 16:6 1:8 1Co 16:22 1:13 Ft 9:1-3 1:14 Fl 3:5, 6 1:16-21 Ft 9:15, 26-30
1243


   1249   1250   1251   1252   1253