Page 1254 - Biblia Català TBS
P. 1254

Gàlates 3, 4
28 Nohihanijueunigrec,nohiha ni esclau ni lliure, no hi ha ni home ni dona: perquè tots vosaltres sou un en Crist-Jesús.
29 I si vosaltres sou de Crist, llavors sou llinatge d’Abraham, i hereus d’acord amb la promesa.
4I dic que tot el temps que l’hereu és un nen, en res no es diferencia d’un esclau, malgrat que és l’amo de tot.
2 Sinó que està sota tutors i adminis- tradors ns al temps xat pel pare.
3 Així també nosaltres, quan érem nens, estàvem esclavitzats sota els elements del món.
4 Però quan arribà la plenitud del temps, Déu va enviar el seu Fill, nascut de dona, nascut sota la llei,
5 perquè redimís els qui érem sota la llei, a  que rebéssim l’adopció de lls.
6 I perquè sou lls, Déu envià als vostres cors l’Esperit del seu Fill, que clama: Abba, Pare!
7 De manera que ja no ets més es- clau, sinó ll, i si ll, també hereu de Déu per mitjà de Crist.
8 Llavors, quan no coneixíeu Déu, vau servir els que per naturalesa no són déus.
9 Però ara, havent conegut Déu, o, més ben dit, havent estat coneguts per Déu, ¿com és que torneu una altra vegada als elements febles i pobres, als quals us voleu tornar a esclavitzar?
10 Guardeu els dies, els mesos, els temps i els anys.
11 Temo per vosaltres, no sigui que m’hagi esforçat inútilment per vosal- tres.
12 Germans, us demano que sigueu com jo, perquè jo també m’he fet com vosaltres. En res no em vau fer cap injustícia.
13 Ja sabeu que fou a causa d’una malaltia de la carn que us vaig
anunciar l’evangeli la primera vega- da,
14 i no vau menysprear ni rebutjar amb repugnància la meva prova en la meva carn, sinó que em vau rebre com un àngel de Déu, com Crist- Jesús.
15 Què se n’ha fet, doncs, de la vos- tra felicitat? Perquè dono testimoni de vosaltres que, si hagués estat possible, us hauríeu arrencat els ulls per donar-me’ls.
16 ¿M’he tornat potser el vostre enemic perquè us dic la veritat?
17 El zel que alguns tenen per vos- altres no és bo, sinó que us volen separar a  que tingueu zel per ells. 18 És bo de ser zelós en tot moment pel que és bo, i no només quan estic present amb vosaltres.
19 Fillets meus, pels quals torno a patir dolors de part ns que Crist sigui format en vosaltres:
20 voldria trobar-me present ara mateix amb vosaltres, i canviar el meu to, perquè estic perplex quant a vosaltres.
21 Digueu-me, els qui voleu ser sota la llei: No us escolteu la llei?
22 Perquè està escrit que Abraham tingué dos lls, un de l’esclava i un de la lliure.
23 Però el de l’esclava nasqué se- gons la carn, i el de la lliure, per la promesa.
24 Això és al·legòric, perquè aques- tes són els dos pactes: l’un que prové de la muntanya del Sinaí, infanta per a l’esclavitud, és Agar.
25 Perquè Agar és la muntanya del Sinaí a l’Aràbia, i correspon a la Jerusalem d’ara, i està en esclavitud amb els seus lls.
26 Però la Jerusalem de dalt és lliu- re, la qual és la mare de tots nosal- tres.
27 Perquè està escrit: Alegra’t, estè- ril, tu que no infantes; esclata i crida, tu que no tens dolors de part:
3:29 Rm 4:13; 8:17 4:6 Rm 8:15 4:22 Gn 16:15; 21:2 4:26 He 12:22 1246


   1252   1253   1254   1255   1256