Page 1256 - Biblia Català TBS
P. 1256

Gàlates 5, 6
26 No siguem vanagloriosos, provo- cant-nos els uns als altres, enve- jant-nos els uns als altres.
6Germans, si algú és sorprès en alguna falta, vosaltres, els espi- rituals, restabliu-lo amb esperit de mansuetud, vigilant-te a tu mateix, no fos que tu també siguis temptat.
2 Porteu les càrregues els uns dels altres, i compliu així la llei del Crist. 3 Perquè, si algú es pensa ser alguna cosa, no essent res, s’enganya a si mateix.
4 Que cadascú examini la seva obra, i llavors tindrà en ell mateix el motiu d’orgull, i no pas en l’altre.
5 Perquè cadascú portarà el propi feix.
6 El qui és ensenyat en la paraula, que faci participar en tots els béns a aquell que li ensenya.
7 No us deixeu enganyar: de Déu ningú no se’n burla, perquè allò que sembri l’home, això mateix també segarà.
8 Perquè el qui sembra per a la pròpia carn, de la carn en segarà corrupció; però el qui sembra per a l’Esperit, de l’Esperit segarà vida eterna.
9 I no ens descoratgem de fer el bé, perquè al seu temps segarem, si no desistim.
10 Per tant, mentre tenim ocasió, fem el bé a tothom, i especialment als qui són de la família de la fe.
11 Mireu amb quines lletres més grosses us he escrit de la meva prò- pia mà.
12 Tots els qui volen tenir bona apa- rença en la carn, aquests us obliguen a circumcidar-vos, només per no ser perseguits per causa de la creu del Crist.
13 Perquè ni els mateixos que es fan circumcidar no guarden la llei; sinó que volen que vosaltres us feu circumcidar a   de gloriar-se en la vostra carn.
14 Però a mi, que no m’esdevingui de gloriar-me sinó en la creu del nostre Senyor Jesu-Crist, pel qual el món està cruci cat per a mi, i jo per al món.
15 Perquè en Crist-Jesús ni la cir- cumcisió té cap força, ni la incircum- cisió, sinó la nova creació.
16 I a tots els qui caminaran en aquest principi, pau i misericòrdia sobre ells, i sobre l’Israel de Déu.
17 D’ara endavant que ningú no em causi problemes, perquè jo porto les marques del Senyor Jesús en el meu cos.
18 La gràcia del nostre Senyor Jesu- Crist sigui amb el vostre esperit, germans. Amén.
1248


   1254   1255   1256   1257   1258