Page 1259 - Biblia Català TBS
P. 1259

3 que per revelació em fou manifes- tat el misteri, tal com abans he escrit breument;
4 llegint-ho podeu entendre quin és el meu coneixement en el misteri del Crist,
5 que en altres generacions no fou fet conèixer als  lls dels homes, com ara és revelat als seus sants apòstols i profetes per l’Esperit:
6 que els gentils són cohereus i membres del mateix cos i copartici- pants de la seva promesa en el Crist per mitjà de l’evangeli,
7 del qual n’he estat fet ministre, conforme al do de la gràcia de Déu que m’ha estat donat segons l’operació del seu poder.
8 A mi, el més petit de tots els sants, m’ha estat donada aquesta gràcia d’anunciar entre els gentils l’evangeli de la inescrutable riquesa del Crist,
9 i d’aclarir a tots quina és la parti- cipació del misteri amagat des dels segles en Déu, que va crear totes les coses per mitjà de Jesu-Crist,
10 a   que ara sigui fet conèixer als principats i a les potestats en els àm- bits celestials, per mitjà de l’església, la multiforme saviesa de Déu,
11 segons el propòsit etern que féu en Crist-Jesús, Senyor nostre,
12 en qui tenim la gosadia i l’accés en con ança, per mitjà de la fe en ell. 13 Per això, us prego que no us des- coratgeu en les meves tribulacions per vosaltres, que és la vostra glòria.
14 Per aquest motiu doblego els meus genolls davant del Pare del nostre Senyor Jesu-Crist,
15 del qual té nom tota família en els cels i sobre la terra,
16 perquè us doni, segons la riquesa de la seva glòria, de ser enfortits amb poder en l’home interior per mitjà del seu Esperit;
17 que el Crist habiti per la fe en els vostres cors, a   que, arrelats i fonamentats en amor,
Efesis 3, 4
18 sigueu capacitats per compren- dre amb tots els sants quina és l’amplada, i la llargada, i la profun- ditat, i l’alçada,
19 i per conèixer l’amor de Crist que sobrepuja tot coneixement, a   que sigueu omplerts amb tota la plenitud de Déu.
20 A aquell que és poderós per fer totes les coses molt més abundant- ment del que demanem o entenem, segons el poder que opera en nosal- tres,
21 a ell, la glòria en l’església en Crist-Jesús per totes les generacions pels segles dels segles. Amén.
3:8 Ft 9:15; Col 1:27 3:16 2Co 4:16 3:20 Rm 16:25 4:2 Col 3:13 4:8 Ps 68:18
4
manera digna de la vocació a què heu estat cridats,
2 amb tota humilitat i mansuetud, amb longanimitat, suportant-vos els uns als altres en amor.
3 Sol·lícits a guardar la unitat de l’Esperit en el vincle de la pau.
4 Un sol cos i un sol Esperit, així com també heu estat cridats en una sola esperança de la vostra vocació; 5 un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme;
6 unsolDéuiParedetots,queés per damunt de tots, i per tots, i en tots vosaltres.
7 Però a cada un de nosaltres se’ns ha donat la gràcia segons la mesura del do del Crist.
8 Per això diu: Quan ell pujà a l’altura s’endugué captiva la captivi- tat, i va donar dons als homes.
9 Ara, això de: Ell pujà, què és sinó que també primerament baixà a les regions més baixes de la terra?
10 Aquell que va baixar és el mateix que també va pujar més amunt de tots els cels, a   de complir totes les coses.
11 I ell mateix va donar a alguns com a apòstols, d’altres com a pro-
Us exhorto, doncs, jo el presoner
en el Senyor, que camineu d’una
1251


   1257   1258   1259   1260   1261