Page 1260 - Biblia Català TBS
P. 1260

Efesis 4, 5
fetes, d’altres com a evangelistes, d’altres pastors i mestres,
12 vers el perfeccionament dels sants per a l’obra del ministeri, per a l’edi cació del cos del Crist,
13  ns que tots arribem a la unitat de la fe i del coneixement del Fill de Déu, a un home perfecte, a la mida de l’estatura de la plenitud del Crist,
14 a   que ja no siguem infants,  uctuants i enduts per qualsevol vent de doctrina, per l’engany dels homes, amb astúcia, segons l’estra- tagema de l’error;
15 sinó que, caminant en la veritat en amor, creixem en totes les coses en aquell que és el cap, el Crist.
16 Per ell, tot el cos coordinat har- moniosament i consolidat per cada connexió del subministrament, se- gons l’operació que correspon a ca- dascuna de les parts, produeix el creixement del cos per a la seva edi cació en amor.
17 Per tant, dic això i testi co en el Senyor, que no camineu ja com ca- minen els altres gentils, en la vanitat del seu pensament:
18 tenen l’enteniment enfosquit, estan alienats de la vida de Déu a causa de la ignorància que hi ha en ells, a causa de l’enduriment del seu cor;
19 havent-se tornat insensibles, s’han donat a la disbauxa per come- tre àvidament tota mena d’impuresa. 20 Vosaltres, però, no és pas així com heu après el Crist,
21 si és a ell que heu escoltat, i en ell que heu estat instruïts, tal com és la veritat en Jesús:
22 que deixeu de banda, referent a la manera de viure anterior, l’home vell que es corromp segons els desit- jos enganyosos,
23 i us renoveu en l’esperit del vos- tre enteniment,
24 i us vestiu l’home nou, creat se- gons Déu en la justícia i la santedat de la veritat.
25 Per tant, deixant la mentida, par- leu cadascú la veritat amb el vostre proïsme, perquè som membres els uns dels altres.
26 Enutgeu-vos, però no pequeu: que el sol no es pongui sobre el vos- tre enuig,
27 ni doneu lloc al diable.
28 El qui roba, que no robi més, sinó que treballi, obrant amb les mans el que és bo, a   que tingui per donar al qui passa necessitat.
29 Que no surti cap paraula corrupta de la vostra boca, sinó solament la que sigui bona per a l’edi cació que cal, a   que doni bene ci als qui l’escolten.
30 I no entristiu l’Esperit Sant de Déu, en qui fóreu segellats per al dia de la redempció.
31 Que tota amargor, enuig, ira, cri- dòria i maledicència sigui allunyada d’entre vosaltres, amb tota mena de malícia.
32 Sigueu benignes els uns amb els altres, compassius, perdonant-vos mútuament, així com també Déu us va perdonar en Crist.
4:16 Col 2:19 4:22-24 Col 3:9, 10 4:25 Za 8:16; Rm 12:5 4:26 Ps 4:4 4:32 Mc 11:25; Col 3:13 5:2 Ex 29:18
1252
5
2 i camineu en amor, com també Crist ens va estimar, i es va lliurar ell mateix per nosaltres, ofrena i sacri ci a Déu en olor agradable.
3 Però la fornicació i cap mena d’impuresa o cobdícia, que no siguin ni anomenades entre vosaltres, tal com escau a sants;
4 ni cap obscenitat, ni bajanada o plagasitat, que són coses que no convenen, sinó més aviat accions de gràcies.
5 Perquè ja ho sabeu, que cap forni- cador o impur o cobdiciós, que és un
Sigueu, doncs, imitadors de Déu,
com a  lls estimats,


   1258   1259   1260   1261   1262