Page 1262 - Biblia Català TBS
P. 1262

Efesis 6
en la disciplina i l’amonestació del Senyor.
5 Esclaus, obeïu els vostres amos segons la carn amb temor i tremolor, amb sinceritat de cor, com al Crist; 6 no pas servint a la vista, com els qui volen plaure els homes, sinó com a servents del Crist, fent de cor la voluntat de Déu,
7 servint de bon grat, com al Senyor i no com als homes,
8 sabent que el bé que faci cadascú, això rebrà del Senyor, tant si és es- clau com si és lliure.
9 I vosaltres, els amos, feu igual- ment amb ells, deixant les amenaces, sabent que el Senyor, vostre i d’ells, ésenelscels,iqueperaellnohiha accepció de persones.
10 Finalment, germans meus, sigueu enfortits en el Senyor i en el poder de la seva força.
11 Vestiu-vos tota l’armadura de Déu, a   que pugueu estar ferms contra els estratagemes del diable.
12 Perquè la nostra lluita no és con- tra sang ni carn, sinó contra els prin- cipats, contra les potestats, contra les potències còsmiques de la tenebra d’aquest segle, contra els esperits de la maldat en els àmbits celestials.
13 Per això, preneu tota l’armadura de Déu, a   que pugueu resistir en el dia dolent i, després de fer totes les coses, estar ferms.
14 Manteniu-vos ferms, doncs, ha- vent cenyit els vostres lloms amb la
veritat, i revestits amb la cuirassa de la justícia,
15 i els peus calçats amb la prepara- ció de l’evangeli de la pau.
16 Sobretot, prenent l’escut de la fe, amb el qual podreu apagar tots els dards encesos del maligne.
17 I preneu el casc de la salvació i l’espasa de l’Esperit, que és la parau- la de Déu;
18 pregant en tot moment en l’Esperit amb tota mena de pregària i súplica, i vetllant en això amb tota perseverança i súplica per tots els sants,
19 itambépermi,a queenobrir la boca em sigui donada la paraula per fer conèixer amb valentia el mis- teri de l’evangeli,
20 per causa del qual sóc ambaixa- dor en cadenes, perquè el proclami coratjosament, com em cal parlar.
21 I perquè sapigueu també vosal- tres les meves coses, el que vaig fent, tot us ho farà saber Tíquic, el germà estimat i  del ministre en el Senyor,
22 el qual us vaig enviar precisa- ment per això, a   que conegueu les coses referents a nosaltres, i encorat- gi els vostres cors.
23Lapauil’amoramblafeals germans de part de Déu Pare i del Senyor Jesu-Crist.
24 La gràcia amb tots els qui esti- men el nostre Senyor Jesu-Crist amb incorruptibilitat.
6:9 Col 4:1 6:14, 17 Is 59:17 6:15 Is 52:7 6:21, 22 Ft 20:4
1254


   1260   1261   1262   1263   1264