Page 1264 - Biblia Català TBS
P. 1264

Filipencs 1, 2
d’anar-me’n i de ser amb Crist, cosa molt millor;
24 d’altra banda però, romandre en la carn és més necessari per causa de vosaltres,
25 i convençut d’això, sé que roman- dré i continuaré amb tots vosaltres per al vostre progrés i goig de la fe, 26 a   que el vostre motiu d’or- gull abundi en Crist-Jesús per causa meva quan retorni a vosaltres.
27 Solament, comporteu-vos d’una manera digna de l’evangeli del Crist, a que,tantsivinciusveig,com si estic absent, escolti de vosaltres que us manteniu ferms en un únic esperit, unànimes lluitant junts per la fe de l’evangeli.
28 I no us deixeu espantar en res pels adversaris: això és per a ells una evidència de perdició, en canvi per a vosaltres, de salvació, i això ve de Déu;
29 perquè referent a Crist, a vosaltres us ha estat concedit, no sols de creure en ell, sinó també de sofrir per ell,
30 tenint el mateix combat que vau veure en mi, i que ara escolteu de mi.
2Si hi ha, doncs, algun encorat- jament en Crist, alguna conso- lació d’amor, alguna comunió de l’Esperit, algunes compassions i mi- sericòrdies,
2 feu complet el meu goig, penseu el mateix, tenint el mateix amor, unàni- mes, pensant una mateixa cosa.
3 No feu res per rivalitat ni per va- naglòria, sinó amb humilitat, consi- derant els altres superiors a vosaltres mateixos.
4 Que cadascú no miri pels propis interessos, sinó cadascú també pels dels altres.
5 Que hi hagi en vosaltres aquesta manera de pensar que hi hagué també en Crist-Jesús,
1:28 Mt 10:28 1:30 Ft 16:19 2:4 1Co 10:24 2:15 Dt 32:5
6 el qual, essent en forma de Déu, no considerà com a usurpació el fet d’ésser igual a Déu,
7 sinó que ell mateix es desvestí, prenent la forma d’esclau, esdeve- nint semblant als homes;
8 i trobat en la semblança exterior com a home, s’humilià a si mateix esdevenint obedient  ns a la mort, i mort de creu.
9 Per tant, Déu també el va exalçar altíssimament i li concedí el Nom que és per damunt de tot altre nom, 10 a   que al Nom de Jesús es doble- gui tot genoll, dels qui són al cel i a la terra i a sota la terra,
11 i tota llengua confessi que Jesu- Crist és Senyor, per a glòria de Déu Pare.
12 Així, doncs, estimats meus, com sempre heu obeït, no sols en la meva presència sinó molt més ara en la meva absència, desenvolupeu la vostra pròpia salvació amb temor i tremolor,
13 perquè és Déu el qui obra en vosaltres tant el voler com l’obrar, segons la seva bona voluntat.
14 Feu totes les coses sense murmu- racions ni discussions,
1256
a   que sigueu irreprensibles
15
i senzills,  lls de Déu sense taca, enmig d’una generació desviada i pervertida, entre els quals apareixeu com llums en el món.
16 Retingueu la paraula de vida, perquè en el dia de Crist pugui glori- ar-me de no haver corregut en va, ni d’haver-me esforçat inútilment.
17 Però encara que jo sigui vessat sobre el sacri ci i servei de la vostra fe, me n’alegro i me’n felicito amb tots vosaltres.
18 I alegreu-vos en això mateix, i feliciteu-vos-en amb mi.
19 I espero en el Senyor Jesús d’enviar-vos aviat Timoteu, perquè
2:6 Jn 1:1; Rm 8:3 2:8 Jn 10:18 2:10-11 Is 45:23


   1262   1263   1264   1265   1266