Page 1266 - Biblia Català TBS
P. 1266

Filipencs 3, 4
i si en alguna cosa penseu diferent, Déu també us ho revelarà.
16 Però en allò on hem arribat, ca- minem en la mateixa línia, pensem el mateix.
17 Germans, sigueu imitadors meus, i  xeu-vos en els qui caminen així, segons el model que teniu en nosal- tres.
18 Perquè molts, dels quals sovint us he parlat i ara us en parlo plorant, caminen com a enemics de la creu de Crist:
19 la   dels quals és la perdició, el seu déu és el ventre, la seva glòria és en llur vergonya, i tenen el pensa- ment en les coses terrenals.
20 Perquè la nostra ciutadania és en els cels, d’on també esperem amb anhel el Salvador, el Senyor Jesu-Crist, 21 que transformarà el cos de la nos- tra humiliació per fer-lo conforme al cos de la seva glòria, segons l’operació amb la qual ell pot sotmetre a si mateix totes les coses.
4Per tant, germans meus estimats i enyorats, goig meu i corona meva, estigueu ferms així en el Senyor, estimats.
2 Exhorto Evòdia i exhorto Síntica que pensin el mateix en el Senyor.
3 I et demano també a tu, company sincer, que les ajudis perquè van treballar amb mi en l’evangeli, jun- tament amb Climent i amb els altres col·laboradors meus, els noms dels quals són en el Llibre de la Vida.
4 Alegreu-vos sempre en el Senyor; ho torno a dir: alegreu-vos.
5 Que la vostra benignitat sigui coneguda de tots els homes. El Senyor és a prop.
6 No us des cieu per res, sinó feu conèixer a Déu en tot moment les vostres peticions amb la pregària i la súplica, amb accions de gràcies.
3:17 1Co 4:16 3:21 1Co 15:42 4:5 Ap 22:7, 20 4:15 Ft 17:1; 2Co 11:8, 9
7 I la pau de Déu, que sobrepassa tot enteniment, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Crist- Jesús.
8 En  , germans, tot allò que és veritat, tot allò que és digne, tot allò que és just, tot allò que és pur, tot allò que és estimable, tot allò que és constructiu, si hi ha alguna virtut i alguna lloança, ocupeu el pensa- ment en aquestes coses.
9 I les coses que vau aprendre, i rebre, i escoltar, i veure en mi, practiqueu-les: i el Déu de la pau serà amb vosaltres.
10 I he tingut una gran alegria en el Senyor pel fet que  nalment ha re orit el vostre interès per mi; en- cara que ja hi pensàveu, però no en teníeu cap oportunitat.
11 Nohodicacausadelamevane- cessitat, perquè he après a estar con- tent en qualssevol circumstàncies en què estigui.
12 Sé viure humilment, i sé viure en l’abundància, en tot i en cada circumstància estic preparat per estar saciat i per patir fam, per viure en abundància i per viure en necessitat. 13 Tot ho puc en Crist, que m’enfor- teix.
14 Tanmateix, vau fer bé de com- partir amb mi en la meva a icció.
15 I vosaltres també sabeu,  lipencs, que al començament de l’evangeli, quan vaig sortir de Macedònia, cap església no va participar amb mi en quant al donar i rebre, llevat de vosaltres sols;
16 perquè  ns a Tessalònica més d’una vegada em vau enviar ajut per a la meva necessitat.
17 No és pas que cerqui les dona- cions, sinó que cerco el fruit que augmenti el vostre compte.
18 Ho he rebut tot, i en tinc abun- dància, estic ple, després d’haver
4:6 Mt 6:25 4:11 He 13:5 4:13 2Co 12:9
1258


   1264   1265   1266   1267   1268