Page 1267 - Biblia Català TBS
P. 1267

rebut d’Epafrodit les coses que em vau enviar, perfum suau, sacri ci acceptable, agradable a Déu.
19 I el meu Déu suplirà totes les vostres necessitats segons la seva riquesa en glòria en Crist-Jesús.
20 I al Déu i Pare nostre sigui la glòria pels segles dels segles. Amén.
Filipencs 4
21 Saludeu tots els sants en Crist- Jesús. Us saluden els germans que són amb mi.
22 Us saluden tots els sants, especial- ment els de la casa del Cèsar.
23 La gràcia del nostre Senyor Jesu-Crist sigui amb tots vosaltres. Amén.
1259


   1265   1266   1267   1268   1269