Page 1269 - Biblia Català TBS
P. 1269

23 si és que persevereu fonamentats ifermsenlafe,inousmoveude l’esperança de l’evangeli que heu escoltat, que ha estat predicat en tota la creació que és sota el cel, del qual jo, Pau, he esdevingut ministre.
24 Ara tinc goig en els meus sofri- ments per vosaltres, i completo en la meva carn el que manca a les a iccions de Crist, per a bene ci del seu cos, que és l’església:
25 de la qual jo he esdevingut mi- nistre, segons l’administració de Déu que em fou donada per a vosaltres, per complir la paraula de Déu,
26 el misteri que havia estat amagat des dels segles i des de les gene- racions, però que ara ha estat mani- festat als seus sants,
27 als quals Déu ha volgut fer conèi- xer quina és la riquesa de la glòria d’aquest misteri entre els gentils, que és Crist en vosaltres l’esperança de la glòria:
28 el qual nosaltres proclamem, amonestant tothom i instruint tot- hom en tota saviesa, a   de presentar tothom perfecte en Crist-Jesús;
29 per això també m’afanyo, lluitant d’acord amb la seva operació, que opera poderosament en mi.
2Perquè vull que sapigueu quina gran lluita tinc per vosaltres i pels de Laodicea, i per tots els qui no m’han vist cara a cara,
2 a   que els seus cors siguin enco- ratjats, units estretament en amor, i per a tota riquesa de la plena seguretat de la intel·ligència, per al coneixement del misteri del Déu i Pare i de Crist,
3 en el qual estan amagats tots els tresors de la saviesa i del coneixe- ment.
4 I dic això per tal que ningú no us enganyi amb paraules persuasives.
5 Perquè encara que estic absent en la carn, estic present amb vosaltres
Colossencs 1, 2
en l’esperit, alegrant-me i veient el vostre ordre, i la fermesa de la vostra fe en Crist.
6 Per tant, tal com vau rebre el Crist- Jesús, el Senyor, camineu en ell,
7 havent estat arrelats en ell, i sobreedi cats en ell, i con rmats en la fe, com vau ser instruïts, abundant-hi amb accions de gràcies.
8 Vigileu que ningú no se us endu- gui captius a través de la  loso a i de la fal·làcia buida, segons la tradi- ció dels homes, segons els elements del món, i no segons Crist.
9 Perquè en ell habita corporalment tota la plenitud de la Deïtat,
10 i en ell esteu omplerts, ell que és el cap de tot principat i potestat.
11 En ell també fóreu circumcidats amb una circumcisió no feta amb la mà, en el despullament del cos dels pecats de la carn, amb la circumcisió de Crist;
12 sepultats juntament amb ell en el baptisme, també vau ser juntament amb ell ressuscitats per la fe en l’operació de Déu, que el va ressus- citar d’entre els morts.
13 I a vosaltres, que éreu morts en les ofenses i en la incircumcisió de la vostra carn, us va donar la vida jun- tament amb ell, havent-vos perdonat totes les ofenses,
2:1 Ap 3:14 2:8 1Tm 6:20 2:12 Rm 6:3-5 2:13, 14 Ef 2:1-6, 15 2:16 Rm 14:1-6
i havent esborrat l’acta dels de-
14
crets que hi havia contra nosaltres,
que ens era contrària: i la tragué del mig, clavant-la a la creu.
15 Va despullar els principats i les potestats, i els va exposar pública- ment en espectacle, triomfant sobre ells en ell.
16 Per tant, que ningú no us judiqui en qüestió de menjar o beure, o en qüestió de dia de festa, lluna nova o dissabte,
17 que són ombra de les coses futu- res, però el cos és del Crist.
18 Que ningú no us privi del premi, insistint en humiliació i culte als
1261


   1267   1268   1269   1270   1271