Page 1270 - Biblia Català TBS
P. 1270

Colossencs 2, 3
àngels,  cant-se en coses que no ha vist, vanament in at per la ment de la seva carn,
19 i no agafant-se al cap, tot el cos del qual, subministrat i unit per juntures i lligaments, creix amb el creixement que li ve de Déu.
20 Per tant, si vau morir amb el Crist als elements del món, ¿per què us deixeu imposar preceptes, com si visquéssiu en el món:
21 No aga s, no tastis, no toquis...
22 –les quals coses són totes desti-
nades a desfer-se amb l’ús–, segons els manaments i les doctrines dels homes?
23 Aquestes coses tenen certament una aparença de saviesa en un culte autoelaborat i humiliació i duresa envers el cos, sense cap valor, per satisfer la carn.
3Per tant, si vau ressuscitar amb Crist, cerqueu les coses de dalt, on és el Crist assegut a la dreta de
Déu.
2 Poseu el pensament en les coses de dalt, no pas en les coses de la terra;
3 perquè vau morir, i la vostra vida està amagada amb el Crist en Déu.
4 Quan el Crist, la nostra vida, sigui manifestat, llavors també vosaltres sereu manifestats amb ell en glòria. 5 Per tant, feu morir els vostres membres que són de la terra: forni- cació, impuresa, passió, mal desig i la cobdícia, que és idolatria;
6 per aquestes coses ve la ira de Déu sobre els  lls de la desobediència,
7 entre els quals vosaltres també vau caminar abans, quan vivíeu en elles.
8 Però ara, vosaltres també deixeu de banda totes aquestes coses: ira, enuig, malícia, maledicència, parau- les brutes de la vostra boca;
9 no us mentiu els uns als altres, perquè us heu despullat de l’home vell amb les seves obres,
10 i us heu vestit del nou, que es va renovant vers el ple coneixement, conforme a la imatge d’aquell que el va crear;
11 on no hi ha grec ni jueu, circum- cisió ni incircumcisió, bàrbar, escita, esclau, lliure, sinó que Crist és el tot i en tots.
12 Vestiu-vos, doncs, com a escollits de Déu, sants i estimats, amb entra- nyes de misericòrdia, amb benignitat, humilitat, mansuetud, longanimitat; 13 suporteu-vos els uns als altres, i perdoneu-vos mútuament si algú tingués cap queixa contra un altre; igual com el Crist us va perdonar, feu-ho així també vosaltres.
14 I per damunt de totes aquestes coses, l’amor, que és el vincle de la perfecció.
15 I que la pau de Déu controli els vostres cors, a la qual també fóreu cridats en un sol cos. I sigueu agraïts. 16 Que la paraula de Crist habiti ri- cament en vosaltres, en tota saviesa, instruint-vos i exhortant-vos els uns als altres amb psalms, i himnes, i càntics espirituals; impulsats per la gràcia, canteu en els vostres cors al Senyor.
17 I tot el que feu, sigui de paraula o obra, feu-ho tot en el Nom del Senyor Jesús, donant gràcies al Déu i Pare per mitjà d’ell.
18 Mullers, sotmeteu-vos als vos- tres propis marits, com convé en el Senyor.
19 Marits, estimeu les vostres mu- llers, i no sigueu aspres amb elles. 20 Fills, obeïu els vostres pares en tot, perquè això és agradable al Senyor. 21 Pares, no irriteu els vostres  lls, a   que no es descoratgin.
22 Servents, obeïu en tot els vostres amos segons la carn, no pas servint a la vista, com els qui volen plaure els homes, sinó amb sinceritat de cor, tement Déu.
2:19 Ef 4:16 3:1 Ps 110:1 3:9-10 Ef 4:22, 24; Gn 1:26 3:11 Ga 3:28 3:16-4:1 Ef 5:19-6:9 1262


   1268   1269   1270   1271   1272