Page 1271 - Biblia Català TBS
P. 1271

23 I tot el que feu, feu-ho de cor, com per al Senyor i no per als homes, 24 sabent que del Senyor en rebreu la recompensa de l’herència, perquè esteu servint Crist, el Senyor.
25 Però el qui obra injustament, rebrà la injustícia que ha fet, i no hi ha accepció de persones.
4Amos, doneu als servents el que és just i equitatiu, sabent que també vosaltres teniu un Senyor en els cels.
2 Persevereu en la pregària, vetllant-hi amb acció de gràcies;
3 pregueu alhora també per nosal- tres, a   que Déu ens obri una porta a la paraula per explicar el misteri del Crist, a causa del qual també estic encadenat:
4 que el faci conèixer, com em cal parlar.
5 Camineu amb saviesa envers els de fora, apro tant el temps.
6 Que el vostre parlar sigui sempre amb gràcia, amanit amb sal, que sapigueu com us convé respondre a cadascú.
7 Totes les coses referents a mi, us les farà saber Tíquic, germà estimat, ministre  del i company de servei en el Senyor.
8 Us l’he enviat precisament per això, perquè conegui les vostres coses, i encoratgi els vostres cors.
9 Juntament amb Onèsim, germà  del i estimat, que és dels vostres,
Colossencs 3, 4
ells us faran saber totes les coses de per aquí.
10 Us saluda Aristarc, el meu com- pany de presó, i Marc, el cosí de Bernabé, referent al qual heu rebut instruccions: si vingués a vosaltres, rebeu-lo;
11 i també Jesús, l’anomenat Just, els quals són de la circumcisió; només aquests són els meus col·labo- radors en el regne de Déu, i han estat un consol per a mi.
12 Us saluda Epafràs, que és un dels vostres, servent de Crist, sempre lluitant per vosaltres en les pregàries, a   que estigueu ferms, perfectes i complets en tota la voluntat de Déu; 13 perquè dono testimoni d’ell que té molt zel per vosaltres i pels que són a Laodicea i a Hieràpolis.
14 Us saluda Lluc, el metge estimat, i Demes.
15 Saludeu els germans que són a Laodicea, a Nimfes i l’església que hi ha a casa seva.
16 I quan hagi estat llegida aquesta carta entre vosaltres, feu que també sigui llegida a l’església de Laodicea, i la de Laodicea, llegiu-la també vos- altres.
17 I digueu a Arquip: Tingues en compte el ministeri que vas rebre en el Senyor, a   que el compleixis.
18 La salutació és amb la meva prò- pia mà, de Pau. Recordeu-vos de les meves cadenes. La gràcia sigui amb vosaltres. Amén.
4:7, 8 Ef 6:21, 22 4:9 Flm 1:10-12 4:10 Ft 19:29; 2Tm 4:10; Flm 1:24 4:12 Col 1:7 4:14 Lc 1:3; Ft 1:1; 2Tm 4:10; Flm 1:24 4:17 Flm 1:2
1263


   1269   1270   1271   1272   1273