Page 1272 - Biblia Català TBS
P. 1272

Primera Epístola de l’Apòstol Pau als Tessalonicencs
1Pau, i Silvà, i Timoteu a l’església dels tessalonicencs en Déu Pare i en el Senyor Jesu-Crist: gràcia a
vosaltres i pau de part de Déu, Pare nostre, i del Senyor Jesu-Crist.
2 Donem sempre gràcies a Déu per tots vosaltres, fent memòria de vos- altres en les nostres pregàries,
3 recordant incessantment la vostra obra de fe, i l’esforç del vostre amor, i la perseverança de la vostra espe- rança en el nostre Senyor Jesu-Crist, davant del nostre Déu i Pare;
4 coneixent, germans estimats de Déu, la vostra elecció:
5 perquè el nostre evangeli no arribà a vosaltres solament amb paraula, sinó també amb poder i amb l’Esperit Sant, i amb plena convicció, com ja sabeu de quina manera ens vam comportar entre vosaltres per al vos- tre bene ci.
6 I vosaltres heu esdevingut imi- tadors nostres i del Senyor, havent rebut la paraula enmig de molta tri- bulació, amb goig de l’Esperit Sant, 7 talment que vosaltres heu esde- vingut uns models per a tots els creients a Macedònia i a Acaia.
8 Perquè des de vosaltres ha resso- nat la paraula del Senyor, no sols a Macedònia i a Acaia, sinó que  ns per tot arreu s’ha escampat la vostra fe en Déu, de manera que ja no tenim necessitat de dir res.
9 Perquè ells mateixos expliquen de nosaltres com va ser la nostra entrada a vosaltres, i com us vau convertir dels ídols a Déu, per servir el Déu viu i veritable,
10 i esperar dels cels el seu Fill, que ell ressuscità d’entre els morts, Jesús, que ens allibera de la ira que ha de venir.
2Perquè vosaltres mateixos sabeu, germans, que la nostra entrada a vosaltres no ha estat pas en va,
2 sinó que, després d’haver sofert i d’haver estat ultratjats a Filips, com sabeu, vam ser valents en el nostre Déu per proclamar-vos l’evangeli de Déu enmig de molta lluita.
3 Perquè la nostra exhortació no prové de l’error, ni de la impuresa, ni és amb engany,
4 sinó que tal com Déu ens aprovà per con ar-nos l’evangeli, així par- lem; no pas com cercant de plaure els homes, sinó a Déu, que examina els nostres cors.
5 Perquè mai no hem vingut amb paraula d’adulació, com sabeu, ni amb pretext per a la cobdícia, Déu n’és testimoni,
6 ni hem cercat glòria dels homes, ni de vosaltres ni d’altres; encara que, com a apòstols de Crist, us hau- ríem pogut ser una càrrega.
7 En canvi, vam ser afectuosos enmig de vosaltres, com una dida que cria amb tendresa els seus  lls.
8 Així, estimant-vos amb anhel, es- tàvem disposats a impartir-vos no so- lament l’evangeli de Déu, sinó també les nostres pròpies vides, perquè ens éreu estimats.
9 Perquè recordeu, germans, el nostre esforç i la nostra fatiga: treballant nit i dia per no ser una càrrega a cap de
1:1 Ft 17:1 1:6 Ft 17:5-9 1:10 1Co 1:7; Fl 3:20; Rm 5:9 2:2 Ft 16:19-24; 17:1-9 1264


   1270   1271   1272   1273   1274