Page 1274 - Biblia Català TBS
P. 1274

1 Tessalonicencs 3, 4, 5
11 I que el mateix Déu i Pare nostre, i el Senyor nostre, Jesu-Crist, dirigei- xi el nostre camí cap a vosaltres.
12 I a vosaltres, que el Senyor us faci créixer i sobreeixir en l’amor entre vosaltres i envers tothom, així com nosaltres el tenim per vosaltres, 13 a   que siguin afermats els vos- tres cors, irreprensibles en santedat, davant del Déu i Pare nostre en la vinguda del nostre Senyor Jesu-Crist amb tots els seus sants.
4Finalment doncs, germans, us pre- guem i us exhortem en el Senyor Jesús, d’acord amb el que vau rebre de nosaltres sobre com heu de cami- narideplaureaDéu,a queabun- deu més i més.
2 Perquè ja sabeu quines ins- truccions us vam donar de part del Senyor Jesús.
3 Perquè aquesta és la voluntat de Déu, la vostra santi cació, que us abstingueu de la fornicació,
4 que cadascú de vosaltres sàpiga posseir el seu vas en santi cació i honor,
5 no pas en passió de concupiscèn- cia, com els gentils que no coneixen Déu.
6 Que ningú no abusi ni s’apro ti del seu germà en aquest aspecte, perquè el Senyor és venjador de totes aquestes coses, com ja us vam dir i testi car solemnement.
7 Perquè Déu no ens va cridar a impuresa, sinó en santi cació.
8 Per tant, el qui rebutja això no re- butja un home, sinó Déu, que també ens ha donat el seu Sant Esperit.
9 I concernent l’amor fraternal, no teniu necessitat que us escrigui, car vosaltres mateixos sou ensenyats per Déu a estimar-vos els uns als altres, 10 i certament ho feu amb tots els germans de tota Macedònia. Però us exhortem, germans, a abundar més i més,
4:7 He 12:14; 1Pe 1:15 4:15-17 1Co 15:51, 52 1266
11 i a esforçar-vos a viure amb tran- quil·litat, ocupar-vos de les pròpies coses, i treballar amb les vostres prò- pies mans, tal com us vam instruir, 12 a   que camineu com cal amb els de fora, i no tingueu necessitat de res.
13 No vull, germans, que sigueu ignorants referent als qui s’han ador- mit, perquè no us entristiu com els altres que no tenen esperança.
14 Perquè si creiem que Jesús morí i ressuscità, així Déu també porta- rà amb Ell els qui s’adormiren en Jesús.
15 Perquè us diem això amb paraula del Senyor: nosaltres, els qui vivim, els qui restem  ns a la vinguda del Senyor, no passarem al davant dels qui s’han adormit.
16 Perquè el Senyor mateix, amb crit de comandament, amb la veu de l’arcàngel, i amb la trompeta de Déu, baixarà del cel, i els morts en Crist ressuscitaran primer,
17 llavors nosaltres, els qui vivim, els qui restem, serem arrabassats juntament amb ells en els núvols per rebre el Senyor en els aires, i així estarem sempre amb el Senyor.
18 Per tant, animeu-vos mútuament amb aquestes paraules.
5
sitat que us escrigui,
2 perquè vosaltres mateixos sabeu prou bé que el dia del Senyor ve com un lladre en la nit.
3 Perquè quan diguin: Pau i segu- retat!, llavors, de sobte, els vindrà al damunt la ruïna, com el dolor de part a l’embarassada, i de cap mane- ra no se n’escaparan.
4 Però vosaltres, germans, no sou en la tenebra, perquè aquell dia us sorprengui com un lladre:
5 tots vosaltres sou  lls de la llum i  llsdeldia,nosomdelanitnidela tenebra.
I concernent els temps i els mo-
ments, germans, no teniu neces-


   1272   1273   1274   1275   1276