Page 1276 - Biblia Català TBS
P. 1276

Segona Epístola de l’Apòstol Pau als Tessalonicencs
1Pau, i Silvà, i Timoteu a l’església dels tessalonicencs en Déu Pare nostre i en el Senyor Jesu-Crist:
2 gràcia a vosaltres i pau de part de Déu Pare nostre i del Senyor Jesu-Crist. 3 Hem de donar sempre gràcies a Déu per vosaltres, germans, com és adient, perquè la vostra fe va crei- xent més i més, i augmenta l’amor de cadascú de tots vosaltres envers els altres,
4 de manera que nosaltres matei- xos ens gloriem de vosaltres en les esglésies de Déu per la vostra perseverança i fe en totes les vostres persecucions i a iccions que esteu suportant:
5 això és evidència del just judici de Déu, a   que sigueu considerats dignes del regne de Déu, pel qual també esteu patint.
6 Perquè és just per a Déu de retri- buir amb a icció els qui us a igei- xen,
7 i a vosaltres, els qui sou a igits, de donar-vos repòs amb nosaltres en la revelació del Senyor Jesús, quan vingui des del cel amb els àngels del seu poder,
8 amb  ama de foc, per donar el càstig als qui no coneixen Déu i als qui no obeeixen l’evangeli del nostre Senyor Jesu-Crist,
9 els quals seran castigats amb l’eterna ruïna, fora de la presència del Senyor i de la glòria del seu poder,
10 quan ell vingui en aquell dia a ser glori cat en els seus sants, i admirat en tots els qui han cregut, perquè vosaltres heu cregut el nostre testimoni.
11 Per això, també preguem sempre per vosaltres, que el nostre Déu us consideri dignes de la vocació, i com- pleixi tot bon desig de la seva bondat i tota obra de la fe amb poder,
12 a   que el Nom del nostre Senyor Jesu-Crist sigui glori cat en vosal- tres, i vosaltres en ell, d’acord amb la gràcia del nostre Déu i del Senyor Jesu-Crist.
1:1 Ft 17:1 1:9 2Pe 3:7 2:1 1Te 4:15-17 2:2, 3 Mt 24:4-6 2:4 Dn 11:36 2:8 Is 11:4; Ap 1:16 1268
2
Senyor Jesu-Crist i de la nostra reu- nió amb ell,
2 que no sigueu sacsejats ràpi- dament del vostre enteniment, ni sigueu torbats per cap esperit, ni per cap paraula, ni per cap carta que sembli com de nosaltres, dient que el dia del Crist ja ha vingut.
3 Que ningú no us enganyi de cap manera; perquè no serà sense que primer hagi vingut l’apostasia i es manifesti l’home de pecat, el  ll de perdició,
4 que s’oposa i s’exalça contra tot el que s’anomena Déu o és objecte d’adoració,  ns a asseure’s ell, com si fos Déu, en el santuari de Déu, proclamant-se ell mateix com a Déu. 5 ¿No recordeu que us deia aquestes coses quan encara era amb vosaltres? 6 I ara sabeu allò que refrena, a   que sigui manifestat en el seu moment.
7 Perquè el misteri de la iniquitat ja està actuant, solament que ara hi ha aquell qui l’està refrenant,  ns que es retiri del mig;
8 i llavors es manifestarà l’inic, que el Senyor consumirà amb l’alè de la
I us preguem, germans, en con-
sideració a la vinguda del nostre


   1274   1275   1276   1277   1278