Page 1278 - Biblia Català TBS
P. 1278

Primera Epístola de l’Apòstol Pau a Timoteu
1Pau, apòstol de Jesu-Crist per ma- nament de Déu, Salvador nostre, i del Senyor Jesu-Crist, la nostra
esperança,
2 a Timoteu, veritable  ll en la fe: gràcia, misericòrdia, pau de part de Déu, Pare nostre, i de Jesu-Crist, Senyor nostre.
3 Com et vaig exhortar, en anar- me’n cap a Macedònia, et demano de quedar-te a Efes perquè manis a alguns que no ensenyin doctrines diferents,
4 ni facin cas de faules i genealo- gies interminables, que més aviat fomenten controvèrsies, que no pas l’edi cació que ve de Déu, que és en la fe.
5 Però el   del manament és l’amor que prové d’un cor pur, i d’una bona consciència i d’una fe sense  ngi- ment.
6 Alguns s’han desviat d’aquestes coses i s’han apartat cap a la parleria buida,
7 volent ser mestres de la llei, sense entendre ni el que parlen ni el que a rmen.
8 Tanmateix, sabem que la llei és bona si un n’usa legítimament,
9 sabent això, que la llei no és establerta per al just, sinó per als malvats i rebels, impius i pecadors, sacrílegs i profans, parricides i ma- tricides, homicides,
10 fornicadors, sodomites, tra cants d’homes, mentiders, perjurs, i qual- sevol altra cosa contrària a la sana doctrina,
1:2 Ft 16:1 1:8 Rm 7:12 1:13 Ft 8:3; 9:4, 5 1270
11 segons l’evangeli de la glòria del Déu benaurat, que m’ha estat con at.
12 I dono gràcies al qui m’enfortí, a Crist-Jesús, Senyor nostre, perquè em considerà  del i em posà en el seu ministeri;
13 encara que abans jo era blas- fem, i perseguidor, i ultratjador, però se’m va tenir misericòrdia perquè ho vaig fer per ignorància, en la incre- dulitat.
14 Però la gràcia del nostre Senyor sobreabundà amb la fe i l’amor que és en Crist-Jesús.
15 Aquesta paraula és  del i digna de tota acceptació: Crist-Jesús va venir al món per salvar els pecadors, dels quals jo en sóc principal.
16 Però per això se m’ha tingut misericòrdia, perquè en mi primer, Jesu-Crist mostrés tota la longanimi- tat, com a exemple per als qui han de creure en ell per a vida eterna.
17 I al Rei dels segles, immortal, invisible, a l’únic savi Déu, honor i glòria pels segles dels segles. Amén.
18 Aquest és el manament que t’encomano,  ll Timoteu, d’acord amb les profecies prèvies referents a tu, que amb elles lluitis la bona lluita,
19 tenint fe i bona consciència, per- què alguns, havent-la rebutjat, van naufragar concernent a la fe.
20 D’aquests són Himeneu i Alexandre, els quals vaig lliurar a Satanàs, perquè siguin corregits a   que no blasfemin.


   1276   1277   1278   1279   1280