Page 1279 - Biblia Català TBS
P. 1279

2Exhorto, doncs, que primer de tot es facin súpliques, pregàries, intercessions, accions de gràcies per tots els homes,
2 pels reis i per tots els qui ocupen un lloc d’autoritat, a   que puguem dur una vida tranquil·la i en pau, en tota pietat i dignitat.
3 Perquè això és bo i agradable da- vant de Déu, Salvador nostre,
4 que vol que tots els homes siguin salvats i vinguin al coneixement de la veritat. 5PerquèhihaunúnicDéu,iun únic Mitjancer entre Déu i els homes, Crist-Jesús home,
6 elqualesdonàasimateixcoma preu del rescat per tots, per a testi- moni donat en el temps oportú,
7 per al qual vaig ser constituït predicador i apòstol –dic la veritat en Crist, no menteixo–, mestre dels gentils en la fe i en la veritat.
8 Vull, doncs, que els homes preguin en tot lloc, alçant unes mans pures, sense ira ni discussió.
9 Que també les dones, amb una conducta honorable, s’adornin amb modèstia i discreció, no pas amb pen- tinats complicats, o amb or, o perles, o robes molt cares,
10 sinó mitjançant bones obres, com escau a dones que professen reve- rència vers Déu.
11 Que la dona aprengui en silenci, amb tota submissió;
12 i a la dona, no li permeto d’ensenyar ni d’exercir autoritat sobre l’home, sinó que estigui en silenci.
13 Perquè Adam va ser format pri- mer, després Eva.
14 I Adam no fou enganyat, sinó que la dona, havent estat enganya- da, caigué en transgressió;
15 però serà preservada en la ma- ternitat, si persevera en la fe i l’amor i la santi cació amb discre- ció.
1 Timoteu 2, 3
3Aquesta paraula és  del: si algú aspira a la supervisió, desitja una obra bona.
2 Cal, doncs, que el supervisor sigui irreprensible, marit d’una sola mu- ller, sobri, discret, honorable, hospi- talari, apte per ensenyar,
3 no donat al vi, no violent, no cob- diciós de malguanys; sinó amable, pací c, no amant dels diners,
4 que governi bé la seva pròpia casa, tenint els  lls en submissió amb tota dignitat.
5 Perquè si un no sap governar la seva pròpia casa, ¿com podrà tenir cura de l’església de Déu?
6 Quenosiguiunneò t,nofosque s’envanís i caigués en la condemna- ció del diable.
7 També cal que tingui un bon tes- timoni de part dels de fora, a   que no caigui en descrèdit ni en parany del diable.
8 Semblantment els diaques, que siguin dignes, no pas de doble llen- gua, no donats a beure molt vi, no cobdiciosos de malguanys,
9 que guardin el misteri de la fe en una consciència pura.
10 Aquests, també, que primer siguin provats i després, si són irreprensi- bles, que serveixin com a diaques.
11 Igualment les dones, que siguin dignes, no calumniadores, sòbries,  dels en tot.
12 Que els diaques siguin marits d’una sola muller, que governin bé els  lls i les seves pròpies cases.
13 Perquè els qui hagin servit bé com a diaques es guanyen un bon grau, i molt coratge en la fe que és en Crist-Jesús.
14 T’escric aquestes coses amb l’esperança de venir a tu ben aviat. 15 Però si hagués de trigar, sàpigues com cal comportar-se en la casa de Déu, que és l’església del Déu vi- vent, columna i suport de la veritat.
2:7 2Tm 1:11 2:9 1Pe 3:3 2:13 Gn 2:7 2:14 Gn 3:1-6 3:3-7 Tt 1:7-9
1271


   1277   1278   1279   1280   1281