Page 1280 - Biblia Català TBS
P. 1280

1 Timoteu 3, 4, 5
16 I indiscutiblement, és gran el mis- teri de la pietat: Déu es manifestà en carn, fou justi cat en l’Esperit, vist pels àngels, predicat als gentils, cre- gut en el món, acollit dalt en glòria.
4Però l’Esperit diu clarament que en els darrers temps alguns apos- tataran de la fe, fent cas d’esperits enganyadors i de doctrines de di- monis,
2 dels qui parlen falsament amb hi- pocresia, que tenen cauteritzada la pròpia consciència,
3 que prohibeixen de casar-se, i manen abstenir-se de menjars que Déu creà perquè els creients i co- neixedors de la veritat en participin amb acció de gràcies.
4 Perquè tot el que Déu ha creat és bo, i no s’ha de rebutjar res del que es rep amb acció de gràcies,
5 perquè és santi cat per la paraula de Déu i per la pregària.
6 Si exposes aquestes coses als ger- mans seràs un bon ministre de Jesu- Crist, nodrit amb les paraules de la fe i de la bona doctrina que has seguit  delment.
7 I evita les faules profanes i de ve- lles, i exercita’t en la pietat,
8 perquè l’exercici corporal és útil per a poca cosa, mentre que la pietat és útil per a tot, tenint la promesa de la vida, tant de la present com de la futura.
9 Aquesta paraula és  del i digna de tota acceptació.
10 És per això que ens esforcem i som ultratjats, perquè esperem en el Déu vivent, que és el Salvador de tots els homes, especialment dels creients.
11 Mana i ensenya aquestes coses.
12 Que ningú no menystingui la teva
joventut; però sigues un model per als creients en paraula, en conducta, en amor, en esperit, en fe, en puresa.
13 Fins que jo vingui, aplica’t a la lec- tura, a l’exhortació, a l’ensenyament. 14 No descuidis el do que hi ha en tu, que et fou donat per profecia amb la imposició de les mans de l’assem- blea d’ancians.
15 Ocupa’t d’aquestes coses, esti- gues en elles, perquè el teu progrés sigui manifest a tots.
16 Tingues compte de tu mateix i de la doctrina, persevera en aquestes coses, perquè fent això, et salvaràs tu mateix i els qui t’escolten.
3:16 Jn 1:14, 32; Lc 2:13; Mt 28:2; Lc 24:51 4:1 1Jn 4:1 1272
5
germans;
2 les ancianes, com mares; les joves, com germanes, amb tota puresa.
3 Honra les viudes que realment són viudes.
4 Però si una viuda té  lls o néts, que aprenguin primerament a mos- trar la pietat envers els de la pròpia casa, i a donar una recompensa als progenitors, que això és bo i agrada- ble davant de Déu.
5 Però la que és realment viuda i ha quedat sola té la seva esperança po- sada en Déu, i persevera de nit i de dia en les súpliques i les pregàries.
6 Però la que es dóna als plaers, vivint ja és morta.
7 Mana també aquestes coses, a   que siguin irreprensibles.
8 I si algú no procura per als seus, i especialment pels de casa seva, ha negat la fe, i és pitjor que un incrè- dul.
9 Una viuda, per ser inscrita a la llis- ta, que no tingui menys de seixanta anys, que hagi estat muller d’un sol marit,
10 que tingui testimoni de bones obres: si ha criat els  lls, si ha practi- cat l’hospitalitat, si ha rentat els peus als sants, si ha socorregut els a igits, si s’ha dedicat a tota mena d’obra bona.
Un ancià, no el renyis, sinó exhor-
ta’l com un pare; els joves, com


   1278   1279   1280   1281   1282