Page 1283 - Biblia Català TBS
P. 1283

Segona Epístola de l’Apòstol Pau a Timoteu
1Pau, apòstol de Jesu-Crist per vo- luntat de Déu, segons la promesa de vida que és en Crist-Jesús,
2 a Timoteu,  ll estimat: gràcia, mi- sericòrdia, pau de part de Déu Pare i de Crist-Jesús, Senyor nostre.
3 Dono gràcies a Déu, a qui serveixo amb consciència pura des dels meus avantpassats, de com incessantment tinc memòria de tu en les meves pre- gàries nit i dia.
4 Anhelo de veure’t, recordant les teves llàgrimes, a   que m’ompli de goig,
5 en ésser recordat de la fe sense  ngiment que hi ha en tu, que pri- mer habità en la teva àvia Loida i en la teva mare Eunica, i estic segur que en tu també.
6 Per aquesta raó et recordo que abrandis el do de Déu que hi ha en tu per la imposició de les meves mans; 7 perquè Déu no ens ha donat un esperit de covardia, sinó de poder i d’amor i de seny.
8 Per tant, no t’avergonyeixis del testimoni del nostre Senyor ni de mi, presoner seu, sinó suporta a iccions amb mi per l’evangeli amb el poder de Déu,
9 que ens salvà i ens cridà amb una vocació santa, no pas segons les nostres obres, sinó segons el seu propi designi i la seva gràcia, que ens fou donada en Crist-Jesús abans dels temps dels segles,
10 i que ara s’ha manifestat amb la manifestació del nostre Salvador Jesu-Crist, que anul·là la mort i féu
1:2, 5 Ft 16:1 1:11 1Tm 2:7
resplendir la vida i la incorruptibili- tat per mitjà de l’evangeli,
11 per al qual jo he estat constituït pre- dicador, i apòstol, i mestre dels gentils. 12 Per aquesta raó també estic pa- tint aquestes coses, però no me n’avergonyeixo, perquè sé en qui he cregut, i estic ben cert que ell és po- derós per guardar el meu dipòsit per a aquell dia.
13 Tingues per model les sanes pa- raules que has escoltat de mi, en la fe i l’amor que és en Crist-Jesús.
14 Guarda el bon dipòsit, per mitjà de l’Esperit Sant que habita en nosaltres. 15 Saps això, que tots els d’Àsia se m’han girat, entre els quals hi ha Fígel i Hermògenes.
16 Que el Senyor faci misericòrdia a la casa d’Onesífor, perquè sovint em va alleujar i no s’avergonyí de la meva captivitat,
17 sinó que, quan vingué a Roma, em va cercar amb molt d’interès i em va trobar.
18 Que el Senyor li doni de trobar misericòrdia de part del Senyor en aquell dia; tu saps ben bé el molt servei que va prestar a Efes.
2
Jesús,
2 i les coses que vas escoltar de mi en presència de molts testimo- nis, aquestes mateixes, con a-les a homes  dels, que seran idonis per instruir també a d’altres.
3 Tu, doncs, suporta a iccions com a bon soldat de Jesu-Crist.
Tu, doncs,  ll meu, sigues enfor-
tit en la gràcia que és en Crist-
1275


   1281   1282   1283   1284   1285