Page 1284 - Biblia Català TBS
P. 1284

2 Timoteu 2, 3
4 Ningú que serveix com a soldat no s’embolica en els negocis de la vida, a   de plaure aquell que l’ha allistat com a soldat.
5 Així també, si algú competeix en els jocs atlètics, no és coronat si no competeix segons les regles.
6 El pagès, per recollir els fruits, cal que primer treballi.
7 Medita aquestes coses que et dic, i que el Senyor et doni intel·ligència en totes les coses.
8 Recorda Jesu-Crist, del llinat- ge de David, ressuscitat d’entre els morts, segons el meu evangeli,
9 pel qual suporto a iccions  ns a portar cadenes com un malfactor, però la paraula de Déu no està enca- denada;
10 per això suporto totes les coses per causa dels escollits, a   que també ells obtinguin la salvació que és en Crist-Jesús, amb glòria eterna.
11 Aquesta paraula és  del: si vam morir amb ell, també viurem amb ell; 12 si sofrim, també regnarem amb ell; si el neguem, ell també ens negarà;
13 si som in dels, ell resta  del, no pot negar-se a si mateix.
14 Recorda’ls aquestes coses, encar- regant-los davant del Senyor que no discuteixin de paraules, cosa que no és útil per a res i desgavella els qui escolten.
15 Afanya’t a presentar-te aprovat davant Déu, un obrer que no té de què avergonyir-se, que traça recta- ment la paraula de la veritat.
19 Tanmateix, el sòlid fonament de Déu està ferm i té aquest segell: El Senyor coneix els qui són d’ell; i, que s’aparti d’injustícia tot el qui anomena el Nom de Crist.
20 I en una casa gran no hi ha sola- ment vasos d’or i de plata, sinó també de fusta i de fang, i alguns són per a honra i d’altres per a deshonra.
21 Si algú, doncs, es puri ca d’aquests serà un vas per a honra, santi cat i útil per al Senyor, prepa- rat per a tota bona obra.
22 Fuig de les passions juvenils, i segueix la justícia, la fe, l’amor, la pau amb aquells que amb un cor pur invoquen el Senyor.
23 Evita les controvèrsies nècies i estúpides, sabent que generen dis- cussions.
24 Un servent del Senyor no s’ha de  car en discussions, sinó que ha de ser amable amb tothom, apte per ensenyar, sofert,
25 que corregeixi amb mansuetud els qui s’oposen, per si Déu els dóna el penediment per al coneixement de la veritat,
26 i tornin al bon seny, alliberats del parany del diable que els tenia captius per fer la seva voluntat.
3I sàpigues això, que en els dar- rers dies vindran temps peri- llosos,
2 perquè els homes seran egoistes, amants dels diners, fanfarrons, ar- rogants, blasfems, desobedients als pares, ingrats, sacrílegs,
3 sense afecte, sense compassió, ca- lumniadors, intemperats, indòmits, no amants del bé,
16 Però evita les xerrameques profa-
nes;perquèavançaranmésimésen 4 traïdors, temeraris, vanitosos,
la impietat,
17 i la seva paraula rosegarà com la gangrena: entre els quals hi ha Himeneu i Filet,
18 que han malencertat respecte a la veritat, dient que la resurrecció ja ha tingut lloc, i capgiren la fe d’alguns.
2:11 Rm 6:4-8 2:12 Rm 8:17; Mt 10:33; 1Pe 4:13 1276
amants dels plaers més que de Déu, 5 que tenen una aparença de pi- etat, però han negat el seu poder: d’aquests també aparta-te’n.
6 Perquè són d’aquesta mena els qui es  quen dins les cases, i s’emporten captives les dones benei-
2:16 1Tm 6:20 2:17 1Tm 1:20


   1282   1283   1284   1285   1286