Page 1285 - Biblia Català TBS
P. 1285

tes carregades de pecats, endutes per diverses concupiscències,
7 que sempre estan aprenent, i mai no són capaces d’arribar al coneixe- ment de la veritat.
8 I igual que Jannes i Jambres es van oposar a Moisès, així també aquests s’oposen a la veritat, homes corromputs de ment, reprovats respecte a la fe.
9 Però no avançaran gaire més, perquè la seva manca de seny serà evident a tothom, com també ho fou la d’aquells.
10 Però tu has seguit  delment el meu ensenyament, la conducta, el propòsit, la fe, la longanimitat, l’amor, la perseverança,
11 les persecucions, els sofriments, com els que vaig tenir a Antioquia, a Iconi, i a Listra. Quines persecucions vaig suportar, i el Senyor em va des- lliurar de totes!
12 I també tots els qui volen viure pietosament en Crist-Jesús seran perseguits.
13 Però els homes dolents i impostors aniran de mal en pitjor, enganyant i enganyats.
14 Tu, en canvi, persevera en les coses que vas aprendre i et vas asse- gurar, sabent de qui les has apreses, 15 i que des de petit coneixes les Sagrades Escriptures, les quals et poden fer savi per a la salvació per mitjà de la fe en Crist-Jesús.
16 Tota l’Escriptura és inspirada per Déu, i és útil per ensenyar, per re- dargüir, per corregir, per instruir en la justícia,
17 a   que l’home de Déu sigui com- plet, preparat per a tota obra bona.
4T’encarrego, doncs, davant de Déu i del Senyor Jesu-Crist, que ha de judicar els vius i els morts en la seva manifestació i en el seu regne: 2 predica la paraula, estigues a punt a temps i a destemps, redar-
2 Timoteu 3, 4
güeix, reprèn, exhorta amb tota lon- ganimitat i ensenyament.
3 Perquè vindrà un temps quan no suportaran la sana doctrina, sinó que, segons els seus propis desitjos, ells ma- teixos s’apilaran un munt de mestres, perquè tindran una coïssor a l’orella,
4 i apartaran l’orella de la veritat, i es giraran cap a les faules.
5 Tu, en canvi, sigues sobri en totes les coses, suporta a iccions, fes obra d’evangelista, compleix el teu minis- teri.
6 Perquè jo ja estic essent vessat en libació, i el moment de la meva par- tença és a prop.
7 He lluitat la bona lluita, he acabat la cursa, he guardat la fe.
8 Finalment, m’està reservada la co- rona de justícia que el Senyor, el Jutge just, em donarà en aquell dia; i no només a mi, sinó també a tots els qui han estimat la seva manifestació.
9 Afanya’t a venir a mi ben aviat, 10 perquè Demes m’ha abandonat, estimant aquest món, i se n’ha anat a Tessalònica; Créscens, a Galàcia; Titus, a Dalmàcia.
11 Solament Lluc és amb mi. Pren Marc i porta’l amb tu, que m’és útil per al ministeri.
12 Tíquic, l’he enviat a Efes.
13 Quan vinguis, porta’m la capa que em vaig deixar a Tròada a casa de Carp; i els llibres, sobretot els pergamins.
14 Alexandre el calderer m’ha cau- sat molts mals; que el Senyor el retribueixi segons les seves obres.
15 Tu també guarda-te’n, perquè s’ha oposat fortament a les nostres paraules.
16 En la meva primera defensa, ningú no em va ajudar, sinó que tots em van abandonar; que no els sigui tingut en compte.
3:8 Ex 7:11 3:11 Ft 13:14-52; 14:1-20 4:10, 11 Col 4:14; 2Co 8:23; Ft 12:12 4:12 Ft 20:4 4:13 Ft 20:6
1277


   1283   1284   1285   1286   1287