Page 1288 - Biblia Català TBS
P. 1288

Titus 2, 3
6 Els més joves també exhorta’ls que siguin discrets.
7 Mostra’t tu mateix en totes les coses un model de bones obres: en la doctrina, integritat, honradesa, incorruptibilitat,
8 paraula sana, irreprensible, a   que l’adversari sigui avergonyit, no tenint res de mal a dir contra vosal- tres.
9 Els servents, que estiguin subjec- tes als propis amos, que els compla- guin en tot, sense contradir,
10 ni furtar, sinó que mostrin tota bona lleialtat, a   que en totes les coses adornin la doctrina de Déu, Salvador nostre.
11 Perquè la gràcia de Déu que porta salvació a tots els homes s’ha manifestat,
12 i ens ensenya que, havent re- nunciat a la impietat i als desitjos mundans, visquem d’una manera discreta, justa i pietosa en aquest segle,
13 mentre esperem la feliç esperança i manifestació de la glòria del gran Déu i Salvador nostre Jesu-Crist,
14 que es donà ell mateix per nosal- tres a   de redimir-nos de tota iniquitat, i de puri car-se per a si mateix un poble propi, zelós de bones obres.
15 Parla d’aquestes coses, i exhorta i reprèn amb tota autoritat. Que ningú no et menyspreï.
3Recorda’ls que se sotmetin als governants i a les autoritats, que obeeixin i que estiguin a punt per a
tota obra bona;
2 que no malparlin de ningú, que siguin pací cs, amables, que mos- trin tota mansuetud envers tots els homes.
3 Que també nosaltres érem en un altre temps insensats, desobedients, extraviats, servint desitjos i plaers de
2:9 1Tm 6:1 2:14 Ps 130:8; Ex 19:5 3:1 Rm 13:1 3:12 Ft 20:4 3:13 Ft 18:24
tota mena, vivint en malícia i enveja, detestables, odiant-nos els uns als altres.
4 Però quan es manifestà la benigni- tat de Déu, Salvador nostre, i el seu amor als homes,
5 no pas per les obres de justícia que nosaltres haguéssim fet, sinó per la seva misericòrdia, ens salvà per mitjà del bany de la regeneració i de la renovació per l’Esperit Sant,
6 el qual ell vessà abundosament sobre nosaltres per mitjà de Jesu- Crist, el nostre Salvador,
7 a   que, havent estat justi cats per la seva gràcia, esdevinguem hereus segons l’esperança de la vida eterna. 8 Aquesta paraula és  del, i vull que a rmis aquestes coses, perquè els qui han cregut Déu procurin sobre- sortir en les bones obres. Aquestes coses són bones i útils als homes.
9 Però evita les especulacions nècies, les genealogies, les discussi- ons, i les controvèrsies sobre la llei, perquè són inútils i vanes.
10 L’home que fomenta divisions, després d’una primera i segona ad- monició, rebutja’l,
11 sabent que aquest tal està perver- tit, i peca, i ell mateix es condemna.
12 Quan t’hauré enviat Artemes o Tíquic, afanya’t a venir a mi a Nicòpolis, perquè he decidit de passar-hi l’hivern.
13 Proveeix diligentment el viatge de Zenàs, el doctor de la llei, i d’Apol·los, de manera que no els manqui res.
14 I que aprenguin també els nos- tres a sobresortir en les bones obres per a les necessitats que calen, a   que no s’estiguin sense fruit.
15 Et saluden tots els qui són amb mi. Saluda els qui ens estimen en la fe. La gràcia sigui amb tots vosaltres. Amén.
3:5 Jn 3:3, 5; Rm 3:20 3:6 Ft 2:33
1280


   1286   1287   1288   1289   1290