Page 129 - Biblia Català TBS
P. 129

sobre ell, aquesta persona serà talla- da del seu poble.
21 I quan una persona toqui qual- sevol cosa impura, sigui impuresa d’home o de bestiar impur, o qual- sevol altra abominació impura, i mengi de la carn del sacri ci de pau que és de Jahveh, aquesta persona serà tallada del seu poble.
22 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
23 Parla als lls d’Israel, dient: No
menjareu gens de greix de bou, ni d’ovella, ni de cabra.
24 I el greix d’un cadàver i el greix d’un animal trossejat, es farà servir per a qualsevol ús, però no n’heu de menjar;
25 perquè tothom que mengi el greix del bestiar, del qual s’ofereix a Jahveh una ofrena de foc, aquesta persona que en mengi serà tallada del seu poble.
26 I no menjareu gens de sang ni d’ocells ni de bestiar, en tots els vos- tres estatges;
27 tothom que mengi qualsevol mena de sang, aquesta persona serà tallada del seu poble.
28 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
29 Parla als lls d’Israel, dient: Qui ofereixi el seu sacri ci de pau a Jahveh, portarà la seva ofrena a Jahveh del seu sacri ci de pau;
30 les seves mans portaran les ofre- nes de foc de Jahveh, ho portarà amb el greix i el pit –el pit per ser brandat com a ofrena brandada da- vant Jahveh.
31 I el sacerdot farà pujar en fum el greix sobre l’altar, però el pit serà per a Aaron i per als seus lls.
32 I donareu al sacerdot, com a ofrena elevada, l’espatlla dreta dels vostres sacri cis de pau;
33 aquell dels lls d’Aaron que ofe- reixi la sang del sacri ci de pau i el greix tindrà com a porció l’espatlla dreta.
7:26 Gn 9:4
Levític 7, 8
34 Perquè jo prenc dels lls d’Israel, dels sacri cis de les seves ofrenes de pau, el pit de l’ofrena brandada i l’espatlla de l’ofrena elevada, i ho dono a Aaron, el sacerdot, i als seus lls com a estatut perpetu, de part dels lls d’Israel.
35 Aquest és el dret de la unció d’Aaron i de la unció dels seus lls de les ofrenes de foc de Jahveh, des del dia que foren presentats per ser sacerdots de Jahveh;
36 això és el que Jahveh manà als lls d’Israel que se’ls donés des del dia de la seva unció, com a estatut perpetu per les seves generacions.
37 Aquesta és la llei de l’holocaust, del present, del sacri ci pel pecat i del sacri ci per la culpa, i del sacri - ci de la consagració, i del sacri ci de pau,
38 que Jahveh manà a Moisès en la muntanya del Sinaí, en el dia que manà als lls d’Israel d’oferir les sevesofrenesaJahvehaldesertdel Sinaí.
8I Jahveh parlà a Moisès, dient:
2 Pren Aaron i els seus lls amb ell,
i els vestits, i l’oli de la unció, i el vedell del sacri ci pel pecat, i els dos moltons i el cistell dels àzims;
3 i convoca tota la congregació a l’entrada de la tenda de la reunió.
4 I Moisès féu tal com Jahveh li havia manat; i la congregació es reuní a l’entrada de la tenda de la reunió.
5 I Moisès digué a la congregació: Això és el que Jahveh ha manat de fer.
6 I Moisès féu atansar Aaron i els seus lls, i els rentà amb aigua.
7 Iliposàasobrelatúnica,iel cenyí amb el cinyell, i el revestí amb el mantell, i li posà a sobre l’efod, i
121


   127   128   129   130   131