Page 1291 - Biblia Català TBS
P. 1291

i d’honor, i el vas posar sobre les obres de les teves mans;
8 vas sotmetre totes les coses sota els seus peus. En sotmetre-li, doncs, totes les coses, no deixà res que no li fos sotmès. Ara, és cert, encara no veiem que tot li sigui sotmès,
9 però veiem Jesús, que ha estat fet una mica menor que els àngels, coro- nat de glòria i d’honor pel sofriment de la mort, a  que ell, per la gràcia de Déu, tastés la mort per cada un.
10 Perquè convenia a aquell per al qual són totes les coses, i pel qual són totes les coses, que, en portar molts lls a la glòria, completés a través dels sofriments l’Autor de la salvació d’ells.
11 Perquè tant el Santi cador com els santi cats tots provenen d’Un, per això, no s’avergonyeix d’anome- nar-los germans,
12 dient: Anunciaré el teu Nom als meus germans, enmig de l’assemblea et cantaré lloances.
13 I encara: Jo posaré la con ança en ell, i també: Heus aquí, Jo i els lls que Déu em donà.
14 Per tant, com que els lls com- partien carn i sang, també ell sem- blantment participà d’això mateix, a  d’anul·lar per mitjà de la mort el qui tenia el domini de la mort, és a dir, el diable,
15 i d’alliberar els qui, per por de la mort, estaven sotmesos a l’esclavitud durant tota la vida.
16 Perquè evidentment no pren pas els àngels, sinó que pren el llinatge d’Abraham.
17 Per això, s’hagué de fer semblant als germans en totes les coses, a  que esdevingués Gran Sacerdot misericordiós i del en les coses con- cernents a Déu, per fer la propiciació pels pecats del poble.
18 Perquè en el que ha sofert, ell ma- teix, havent estat provat, pot auxiliar els qui són provats.
Hebreus 2, 3
3Per tant, germans sants que par- ticipeu d’una vocació celestial, considereu l’Apòstol i Gran Sacerdot
de la nostra confessió, Crist-Jesús,
2 que és del al qui el constituí, com també Moisès ho fou en tota la seva casa.
3 Perquè ell ha estat comptat digne d’una glòria més gran que la de Moisès, així com el qui construeix la casa té més honor que la casa mateixa. 4 Perquè tota casa és construïda per algú, però el qui construí totes les coses és Déu.
5 I Moisès, certament, fou del en tota la seva casa, com a servent, per donar testimoni de les coses que ha- vien de ser dites;
6 però Crist, com a Fill, sobre la seva pròpia casa, la casa del qual som nosaltres, si de fet mantenim ferma ns al nal la con ança i el gloriar-nos de l’esperança.
7 Per això, com diu l’Esperit Sant: Avui, si escolteu la seva veu,
8 no enduriu els vostres cors, com en la rebel·lió, el dia de la prova en el desert,
9 on em van provar els vostres pares, em posaren a prova, i veieren les meves obres quaranta anys.
10 Per això, em vaig indignar contra aquella generació, i vaig dir: Sempre s’extravien en el seu cor, i no han conegut els meus camins.
11 Així, vaig jurar en la meva ira: No entraran en el meu repòs!
12 Mireu, germans, que no hi hagi potser en cap de vosaltres un cor dolent d’incredulitat per apartar-se del Déu vivent;
13 més aviat exhorteu-vos els uns als altres cada dia, mentre es diu: Avui; a  que cap de vosaltres no s’endureixi per l’engany del pecat. 14 Perquè hem esdevingut partici- pants del Crist, si de fet mantenim ferm el principi de la nostra con an- ça ns al nal;
2:12 Ps 22:22 2:13 2Sa 22:3; Is 8:17, 18 3:2 Nm 12:7 3:7-11 Ps 95:7-11
1283


   1289   1290   1291   1292   1293