Page 1299 - Biblia Català TBS
P. 1299

vivint en tendes, amb Isaac i Jacob, cohereus de la mateixa promesa.
10 Perquè esperava la ciutat que té fonaments, l’arquitecte i constructor de la qual és Déu.
11 També per la fe la mateixa Sara, rebé poder per concebre, i infantà passat el temps apropiat de l’edat, perquè tingué per  del aquell que havia fet la promesa.
12 Per això també, d’un sol home, i encara esmorteït, nasqué una descen- dència nombrosa com les estrelles del cel i com la sorra incomptable de la vora del mar.
13 Tots aquests moriren d’acord amb la fe, sense haver rebut les promeses, sinó veient-les de lluny, i essent-ne persuadits i abraçant-les, i confessant que eren estrangers i pelegrins sobre la terra.
14 Perquè els qui diuen aquestes coses manifesten clarament que cer- quen una pàtria.
15 Que si es referissin a aquella d’on havien sortit, prou haurien tingut oportunitat de tornar-hi,
16 però, de fet, anhelaven una pà- tria millor, és a dir, la celestial. Per això, Déu no s’avergonyeix d’ells, d’anomenar-se el seu Déu, perquè els havia preparat una ciutat.
17 Per la fe, Abraham, posat a prova, oferí Isaac; i el qui havia rebut les promeses oferia l’unigènit, 18 al qual se li havia dit: En Isaac et serà anomenada la descendència;
19 considerant que Déu és poderós  ns i tot per ressuscitar-lo d’entre els morts. D’on també, en un sentit  gurat, el recobrà.
20 Per la fe, Isaac beneí Jacob i Esaú en coses referents al futur.
21 Per la fe, Jacob, en morir, beneí cadascun dels  lls de Josep, i adorà
Hebreus 11
recolzat sobre l’extrem del seu bastó.
22 Per la fe, Josep, en morir, féu menció de l’èxode dels  lls d’Israel, i donà ordres concernent els seus ossos.
23 Per la fe, Moisès, acabat de néi- xer, fou amagat durant tres mesos pels seus pares, perquè veieren que el nen era agradable, i no temeren el decret del rei.
24 Per la fe, Moisès, ja gran, refusà de ser anomenat  ll de la  lla del Faraó,
25 escollint abans ser maltractat amb el poble de Déu, que no pas tenir per un temps el plaer del pecat, 26 considerant l’oprobi de Crist una riquesa més gran que els tresors d’Egipte, perquè tenia la mirada posada en la recompensa.
27 Per la fe, deixà Egipte, no tement la ira del rei, perquè es mantingué ferm com veient l’invisible.
28 Per la fe, celebrà la Pasqua, i l’aspersió de la sang, a   que l’exterminador dels primogènits no toqués els d’ells.
29 Per la fe, travessaren el mar Roig com per terra seca, cosa que intentaren de fer els egipcis, i foren totalment engolits.
30 Per la fe, caigueren les muralles de Jericó, després de voltar-les du- rant set dies.
31 Per la fe, Rahab, la prostituta, no morí amb els incrèduls, perquè rebé amb pau els espies.
32 I què més diré? Em faltaria el temps per parlar de Gedeó, Barac i Samsó i Jeftè, David i Samuel i els profetes.
33 Els quals, per la fe, conqueriren regnes, obraren la justícia, obtingue- ren promeses, tancaren boques de lleons,
11:11, 12 Gn 17:16, 17 11:17 Gn 22:1 11:18 Gn 21:12 11:20 Gn 27:27 11:21 Gn 48:5 11:22 Gn 50:24-26 11:23-29 Ex 1 a 14 11:30, 31 Js 6:12 11:32 Jt 4; 1Sa 1:1-1Re 2:11
1291


   1297   1298   1299   1300   1301