Page 1302 - Biblia Català TBS
P. 1302

Hebreus 13
contínuament a Déu un sacri ci de lloança, és a dir, fruit de llavis que proclamen el seu Nom.
16 Inooblideudeferelbéide compartir, perquè Déu es complau en aquests sacri cis.
17 Obeïu els qui us dirigeixen i sot- meteu-vos-hi, perquè ells vetllen per les vostres ànimes com havent-ne de donar compte, a   que ho facin amb goig i no pas gemegant, que això no us seria pro tós.
18 Pregueu per nosaltres, perquè con-  em que tenim una bona consciència, i volem comportar-nos bé en totes les coses.
19 I sobretot, us exhorto que ho feu perquè us sigui retornat ben aviat.
20 I el Déu de la pau, que aixecà d’entre els morts el nostre Senyor
Jesu-Crist, el gran Pastor de les ove- lles, amb la sang del pacte etern,
21 us faci aptes en tota bona obra per fer la seva voluntat, fent en vos- altres allò que li és plaent per mitjà de Jesu-Crist, al qual sigui la glòria pels segles dels segles. Amén.
22 I us prego, germans, que supor- teu aquesta paraula d’exhortació; perquè de fet us he escrit breument.
23 Sapigueu que el germà Timoteu ha estat posat en llibertat; si ve aviat, us veuré amb ell.
24 Saludeu tots els vostres diri- gents i tots els sants. Us saluden els d’Itàlia.
25 La gràcia sigui amb tots vosaltres. Amén.
1294


   1300   1301   1302   1303   1304