Page 1303 - Biblia Català TBS
P. 1303

1Jaume, servent de Déu i del Senyor Jesu-Crist a les dotze tribus que són a la diàspora, salutacions.
2 Germans meus, considereu un gran goig quan us trobeu en diverses temptacions,
3 sabent que la prova de la vostra fe produeix perseverança.
4 Però que la perseverança tingui la seva obra perfecta, a   que sigueu perfectes i complets, sense que us manqui res.
5 I si a algú de vosaltres li manca sa- viesa, que la demani a Déu, que dóna a tots generosament, i no en fa retret, i li serà donada.
6 Però que demani amb fe, sense dubtar gens, perquè el qui dubta s’assembla a l’ona del mar, moguda i agitada pel vent;
7 que no es pensi pas, aquest home, que rebrà res de part del Senyor.
8 És un home de doble ànim, in- constant en tots els seus camins.
9 Que el germà de condició humil es gloriï en la seva exaltació,
10 i el ric, en la seva humiliació, perquè passarà com una  or d’herba, 11 perquè sortí el sol amb la xardor i assecà l’herba, i caigué la seva  or, i s’ha perdut la bellesa del seu aspec- te; així també es marcirà el ric en els seus camins.
12 Feliç l’home que suporta la temp- tació, perquè quan hagi estat aprovat rebrà la corona de la vida, que el Senyor ha promès als qui l’estimen.
13 Que ningú, en ser temptat, no digui: Sóc temptat de part de Déu. Perquè Déu no és temptat pels mals, i ell no tempta ningú.
14 Sinó que cadascú és temptat per la seva pròpia concupiscència, que l’arrossega i el sedueix;
15 després la concupiscència, quan ha concebut, fa néixer el pecat, i el pecat, quan ha madurat, engendra la mort. 16 No us deixeu enganyar, germans meus estimats;
17 tot bon do i tot do perfecte és de dalt, i baixa del Pare de les llums, en qui no hi ha canvi ni ombra de variació.
18 Ell, per la seva voluntat, ens en- gendrà amb la paraula de la veritat, perquè siguem com una primícia de les seves criatures.
19 Per tant, germans meus estimats, que tothom sigui prompte a escoltar, lent a parlar, lent a la ira.
20 Perquè la ira de l’home no produ- eix la justícia de Déu.
21 Per això, deixeu de banda tota immundícia i abundància de malí- cia, i accepteu amb mansuetud la paraula implantada, que és poderosa per salvar les vostres ànimes.
22 Sigueu practicants de la paraula, i no solament oients, defraudant-vos a vosaltres mateixos.
23 Perquè si algú és oient de la paraula i no practicant, s’assembla a un home que contempla la seva fesomia natural en un mirall:
24 perquè es contempla, i se’n va, i immediatament s’oblida de com era.
Epístola de Jaume
1:1 Mt 13:55; Ft 15:13; Ga 1:19 1:2 Mt 5:12 1:3 Rm 5:3 1:6 Mc 11:24 1:10-11 Is 40:6-7 1:17 Jn 3:27 1:22 Mt 7:26
1295


   1301   1302   1303   1304   1305