Page 1304 - Biblia Català TBS
P. 1304

Jaume 1, 2
25 Però el qui examina la llei per- fecta, la de la llibertat, i hi persevera sense esdevenir un oient oblidadís, sinó un que la posa per obra, aquest serà feliç en la seva actuació.
26 Si algú entre vosaltres es pensa que és religiós, i no refrena la seva llengua, sinó que enganya el seu cor, la seva religió és vana.
27 La religió pura i incontaminada davant de Déu Pare és aquesta: visitar els orfes i les viudes en la seva a icció, i guardar-se sense taca del món.
2Germans meus, no tingueu la fe del nostre gloriós Senyor Jesu- Crist amb accepció de persones.
2 Perquè, si entra a la vostra congrega- ció un home amb uns anells d’or, amb un vestit esplèndid, i també hi entra un pobre amb un vestit miserable,
3 i us  xeu en el qui porta el vestit esplèndid i li dieu: Seu aquí en un bon lloc; i dieu al pobre: Estigues- te allà dret, o seu aquí sota el meu escambell,
4 ¿no feu distincions entre vosaltres mateixos, i us feu jutges amb raona- ments dolents?
5 Escolteu, germans meus estimats, ¿no escollí Déu els pobres d’aquest món, rics en la fe, i hereus del regne que ha promès als qui l’estimen?
6 Però vosaltres heu deshonrat el pobre. ¿No són els rics els qui us oprimeixen, i els qui us arrosseguen als tribunals?
7 ¿No són ells els qui blasfemen el bon Nom que fou invocat sobre vosaltres?
8 Si en veritat compliu la llei reial, segons l’Escriptura: Estimaràs el teu proïsme com a tu mateix, feu bé,
9 però si feu accepció de persones, cometeu pecat, i sou censurats per la llei com a transgressors.
10 Perquè qualsevol que guardi tota la llei, però peca en un sol punt, és culpable de tots.
11 Perquè aquell que digué: No co- metràs adulteri, també digué: No mataràs. I si no comets adulteri, però mates, ets transgressor de la llei.
12 Parleu així i obreu així, com ha- vent de ser judicats per la llei de la llibertat.
13 Perquè el judici serà sense mi- sericòrdia per aquell que no fa mi- sericòrdia, i la misericòrdia triomfa sobre el judici.
2:5 1Co 1:26-28; Lc 12:32 2:8 Lv 19:18 2:10-11 Ex 20:l3-14; Dt 5:17-18 2:21 Gn 22:1 2:23 Gn 15:6; Is 41:8 2:25 Js 2:1
1296
14 ¿De què serveix, germans meus, si un diu que té fe, però no té obres? Pot salvar-lo, potser, la fe?
15
I si un germà o una germana van nus i estan mancats de l’aliment de cada dia,
16 i algú de vosaltres els diu: Aneu en pau, escalfeu-vos i atipeu-vos, però no els doneu les coses necessà- ries per al cos, de què serveix?
17 Així també la fe, tota sola, és morta, si no té obres.
18 Però algú dirà: Tu tens fe, i jo tinc obres. Mostra’m la teva fe sense les teves obres, i jo et mostraré la meva fe per les meves obres.
19 Tu creus que Déu és u: fas bé;  ns els dimonis creuen, i tremolen. 20 ¿Vols saber, home va, que la fe sense les obres és morta?
21 Abraham, el nostre pare, ¿no fou justi cat per les obres, quan oferí el seu  ll Isaac damunt l’altar?
22 ¿Veus com la fe obrava junta- ment amb les seves obres, i com per les obres fou perfeccionada la fe?
23 I es complí l’Escriptura que diu: Abraham va creure Déu, i li fou comptat com a justícia, i fou anome- nat amic de Déu.
24 Veieu, doncs, que l’home és justi-  cat per les obres, i no solament per la fe.
25 I semblantment Rahab, la prosti- tuta, ¿no fou justi cada per les obres, quan va rebre els missatgers, i els va fer sortir per un camí diferent?


   1302   1303   1304   1305   1306