Page 1305 - Biblia Català TBS
P. 1305

26 Perquè així com el cos sense es- perit és mort, així també la fe sense les obres és morta.
3Germans meus, no sigueu molts a fer-vos mestres, sabent que re- brem un judici més sever,
2 perquè tots ensopeguem en mol- tes coses. Si algú no ensopega en el parlar, aquest és un home perfecte, capaç de refrenar també tot el cos.
3 Heus aquí, posem brides a les bo- ques dels cavalls perquè ens obeei- xin, i menem tot el seu cos.
4 Mireu, també les naus, encara que són tan grans, i empeses per vents molt forts, són menades per un petit timó on vol l’impuls del pilot.
5 Així també la llengua és un mem- bre petit, però es glorieja de grans coses. Mireu, un foc petit encén un bosc tan gran!
6 Ilallenguaésunfoc,elmónde la injustícia. Així la llengua es cons- titueix entre els nostres membres com a contaminadora de tot el cos i in amadora del curs de la vida, i és in amada per l’infern.
7 De fet, tota mena d’animals salvat- ges i d’ocells, de rèptils i d’animals marins, es domen, i han estat do- mats pel gènere humà,
8 però cap home no pot domar la llengua: és un mal incontrolable, plena de verí mortal.
9 Amb ella beneïm el Déu i Pare, i amb ella maleïm els homes, que són fets a semblança de Déu.
10 De la mateixa boca surten benedic- ció i maledicció. No convé, germans meus, que aquestes coses siguin així. 11 ¿Pot rajar la font aigua dolça i amarga pel mateix forat?
12 Germans meus, ¿pot una  guera fer olives, o un cep,  gues? Així cap font no pot fer aigua salada i dolça.
13 ¿Qui és savi i entès entre vos- altres? Que mostri amb una bona
Jaume 2, 3, 4
conducta les seves obres amb sàvia mansuetud.
14 Però si teniu gelosia amarga i ri- valitat en el vostre cor, no us glorieu ni mentiu contra la veritat.
3:6 Mt 15:11 3:9 Gn 1:26 3:12 Mt 7:16 4:2 Mt 7:7, 8 4:5 Gn 6:5 4:6 Pr 3:34 4:7 Mt 4:10, 11; Ef 6:11; 1Pe 5:8, 9
Aquesta no és la saviesa que
15
baixa de dalt, sinó que és terrenal, natural, demoníaca.
16 Perquè on hi ha gelosia i rivalitat, allà hi ha confusió i tota mena d’acció maligna.
17 En canvi, la saviesa que ve de dalt és primerament pura, després, pací-  ca, amable, dòcil, plena de miseri- còrdia i de bons fruits, sense dubte i sense hipocresia;
18 i el fruit de la justícia és sembrat en pau per als qui practiquen la pau.
4
d’això, dels vostres plaers que com- baten en els vostres membres?
2 Cobegeu, i no teniu; mateu i enve- geu, i no podeu aconseguir; lluiteu i feu guerra, però no teniu, perquè no demaneu;
3 demaneu, i no rebeu, perquè de- maneu malament, per malgastar-ho en els vostres plaers.
4 Adúlters i adúlteres, ¿no sabeu que l’amistat del món és enemistat contra Déu? Per tant, qualsevol que vulgui ser amic del món es fa enemic de Déu.
5 ¿O penseu que l’Escriptura diu debades: L’Esperit que vingué a habitar en nosaltres anhela  ns a la gelosia?
6 Però ell dóna una gràcia més gran. Per això diu: Déu s’oposa als superbs, però dóna gràcia als humils.
7 Sotmeteu-vos, doncs, a Déu; resis- tiu el diable, i fugirà de vosaltres.
8 Apropeu-vos a Déu, i ell s’aproparà a vosaltres. Netegeu-vos les mans, pecadors, i puri queu els vostres cors, els qui sou de doble ànim.
¿D’on vénen les guerres i les
lluites entre vosaltres? ¿No vénen
1297


   1303   1304   1305   1306   1307