Page 1306 - Biblia Català TBS
P. 1306

Jaume 4, 5
9 A igiu-vos, planyeu-vos i ploreu, que la vostra rialla es converteixi en plany, i el vostre goig en tristesa.
10 Humilieu-vos davant del Senyor, i ell us exalçarà.
11 Germans, no parleu malament els uns contra els altres. El qui parla malament del germà i jutja el seu germà, parla malament de la llei i jutja la llei. I, si jutges la llei, no ets practicant de la llei, sinó jutge.
12 Hi ha un únic legislador, aquell que pot salvar i perdre. Però, tu qui ets, que jutges l’altre?
13 Au ara, els qui dieu: Avui o demà anirem a tal ciutat, i hi passarem un any, i negociarem, i guanyarem;
14 vosaltres que no sabeu res del dia de demà. Perquè, què és la vostra vida? És un vapor que apareix per un poc temps, i després desapareix.
15 En comptes d’això, heu de dir: Si el Senyor vol, viurem, i farem això o allò.
16 Però ara us glorieu en les vostres presumpcions. Tota mena d’orgull com aquest és dolent.
17 Pertant,peralquisapferelbéi no el fa, això li és pecat.
5Au ara, els rics: ploreu udolant per les calamitats que vénen da- munt vostre.
2 La vostra riquesa s’ha podrit, i els vostres vestits han estat rosegats per les arnes,
3 el vostre or i la vostra plata s’ha rovellat, i el seu rovell serà testimoni contra vosaltres, i us devorarà les carns com el foc. Us heu fet un tresor en els darrers dies.
4 Heus aquí, el jornal dels treballa- dors que van dallar les vostres terres, que vosaltres heu defraudat, està clamant, i els clams dels segadors han entrat dins les orelles del Senyor dels exèrcits.
4:10 1Pe 5:6 5:2, 3 Mt 6:19 5:4 Dt 24:14, 15
5:11 o, “la   que el Senyor li donà” 5:12 Mt 5:34-37 5:14 Mc 6:13
5 Heu viscut sobre la terra en plaers i complaent-vos, heu afartat els vostres cors com en el dia de la matança.
6 Vau condemnar, vau matar el just; ell no us oposa resistència.
7 Per tant, germans, tingueu pacièn- cia  ns a la vinguda del Senyor. Mireu, el pagès espera el preciós fruit de la terra, i hi té paciència  ns que ha rebut la pluja primerenca i la tardana.
8 Tingueu paciència també vosal- tres, afermeu els vostres cors, per- què s’ha atansat la vinguda del Senyor.
9 No us queixeu, germans, els uns contra els altres, a   que no sigueu condemnats; heus aquí, el Jutge és davant les portes!
10 Germans meus, preneu com a exemple de sofriment i de longani- mitat els profetes que van parlar en Nom del Senyor.
11 Heus aquí, considerem feliços els qui perseveren. Heu escoltat de la perseverança de Job, i heu vist el   del Senyor, perquè el Senyor és ten- dre i compassiu.
12 I sobretot, germans meus, no jureu: ni pel cel ni per la terra, ni per cap altre jurament. Que el vostre sí siguisí,ielno,no,a quenocai- gueu sota judici.
13 Hi ha algú a igit entre vosaltres? Que pregui. Algú està alegre? Que canti lloances.
14 Hi ha algú malalt entre vosaltres? Que cridi els ancians de l’església, i que preguin sobre ell, ungint-lo amb oli en el Nom del Senyor,
15 i la pregària de la fe salvarà el malalt, i el Senyor l’aixecarà; i si ha comès pecats, li serà perdonat.
16 Confesseu-vos mútuament les ofenses, i pregueu els uns pels altres, perquè sigueu guarits. La pregària d’un just, essent efectiva, pot molt.
1298
5:11 Jb 1:21, 22; 42:12; Ps 103:8


   1304   1305   1306   1307   1308